ค้นหาหน่วยลงคะแนน

* ป้อนทะเบียนสมาชิก หรือชื่อ หรือสกุล เพื่อค้นหาหน่วยลงคะแนน

* สมาชิกที่สมัครก่อนวันที่ 15 สิงหาคม 2563 เท่านั้น ที่มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา

KHONKAEN PUBLIC HEALTH SAVING AND CREDIT COOPERATIVE-LIMITED
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด
22/8 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000