ตารางหักหุ้นขั้นต่ำ รายเดือน

เงินเดือน

หักหุ้นขั้นต่ำ
ต่อเดือน

ตั้งแต่ ถึง
0 5,000 500
5,001 7,500 600
7,501 10,000 700
10,001 12,500 800
12,501 15,000 900
15,001 17,500 1,000
17,501 20,000 1,100
20,001 22,500 1,200
22,501 25,000 1,300
25,001 30,000 1,400
30,001 ขึ้นไป 1,500
หมายเหตุ: สมาชิกสามารถ เพิ่ม/ลด การส่งหักรายเดือนได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า มูลค่าการหักหุ้นขั้นต่ำต่อเดือน ด้วยการเขียนคำร้อง ในใบคำขอทั่วไป สำหรับสมาชิกที่มีหุ้นสะสม มากกว่า 100,000 บาทขึ้นไป และไม่มีภาระหนี้กับสหกรณ์ สามารถของดส่งหุ้นรายเดือนได้ สมาชิกสามารถซื้อหุ้นเพิ่มพิเศษจากการหักรายเดือนได้ ไม่เกิน 500,000 บาท / ปี โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง

แชร์ แชร์

KHONKAEN PUBLIC HEALTH SAVING AND CREDIT COOPERATIVE-LIMITED
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด
22/8 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000