นโยบายการดำเนินงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด
ประจำปี ๒๕๕๙

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด เป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่มาก เคยได้รับรางวัลพระราชทานสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ เมื่อปี ๒๕๔๕ คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ ๒๘ ประจำปี ๒๕๕๙ มีนโยบายที่จะพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาสหกรณ์ ตามข้อบังคับ ระเบียบ กฎหมาย คำแนะนำ ประกาศของนายทะเบียน โดยจะคำนึงถึงสมาชิก และความเสี่ยงของสหกรณ์เป็นหลัก จึงมีนโยบาย ดังนี้

ด้านการพัฒนาองค์กร

 • พัฒนาคุณภาพพนักงาน กรรมการ และสมาชิก สู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้
 • สร้างความเข้มแข็งของฝ่ายบริหาร ฝ่ายจัดการ และหมู่มวลสมาชิก ให้เป็นรากฐานที่มั่นคงของสหกรณ์
 • พัฒนาองค์กรให้ดูสวยงาม มีสง่า สะดวกสบายแก่สมาชิกที่มารับบริการ และเป็นหน่วยงานรักษ์สิ่งแวดล้อม
 • ปรับโครงสร้างการบริหารภายในให้สมดุลและยั่งยืน ให้ความสำคัญกับการปรับโครงสร้าง เพื่อสร้างความเข้มแข็งของฝ่ายจัดการ และการให้บริการแก่มวลสมาชิกโดยการบริหารจัดการที่ดี รวมทั้งการสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดีด้วย
 • เสริมสร้างหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสหกรณ์ มุ่งสร้างความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายอย่างยั่งยืน
 • จัดหาที่ดิน และสร้างอาคารสำนักงานใหม่ ให้กว้างขวาง ในการให้บริการสมาชิก โดยให้มีที่จอดรถอย่างเพียงพอ

ด้านการบริการสมาชิก

 • พัฒนาระบบโทรศัพท์ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 • พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ และสื่อถึงสมาชิกอย่างรวดเร็ว ทั่วถึง
 • เพิ่มพูนทักษะให้เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความยิ้มแย้ม แจ่มใส สะดวก รวดเร็ว ประทับใจ (service mind)
 • พัฒนาระบบสวัสดิการให้แก่สมาชิกอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง
 • จัดทำประกันชีวิตกลุ่มสำหรับสมาชิกที่เป็นหนี้และไม่เป็นหนี้แต่สมัครใจ เพื่อสร้างหลักประกันให้แก่สมาชิกและครอบครัว
 • ดำเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อให้เป็นสวัสดิการสมาชิก

ด้านการบริหารจัดการ

 • บริหารงานทางด้านการเงินให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม และรักษาเสถียรภาพทางการเงิน เพื่อให้สหกรณ์ฯ เกิดความมั่นคง และเจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป
 • จัดทำแผนยุทธศาสตร์สหกรณ์ และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ โดยให้มีการติดประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ
 • เสริมสร้างบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย พัฒนาการจัดทำแผนปฏิบัติการในระดับต่างๆ
 • ปรับปรุงและแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของสหกรณ์ ให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
 • พัฒนาระบบการติดตามประเมินผล และสร้างดัชนีความสำเร็จของการดำเนินการเป็นรูปธรรม และชัดเจน
 • สนับสนุนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลในทุกระดับ และการเชื่อมโยงโครงข่ายข้อมูล ข่าวสารระหว่างหน่วยงานสมาชิกกับสหกรณ์
 • นำระบบบริหารความเสี่ยง และกระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

แชร์ แชร์

KHONKAEN PUBLIC HEALTH SAVING AND CREDIT COOPERATIVE-LIMITED
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด
22/8 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000