การสมัครสมาชิก

คุณสมบัติสมาชิก

 1. ต้องเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำ สังกัด หน่วยงานสาธารณสุขในจังหวัดขอนแก่น หรือเป็นพนักงานสหกรณ์
 2. เป็นข้าราชการบำนาญสาธารณสุข
 3. เป็นพนักงานของรัฐ หรือข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำ ที่โอนย้ายไปอยู่กับองค์กรส่วนท้องถิ่นที่ทำงานเกี่ยวกับสาธารณสุข และปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
 4. ต้องบรรลุนิติภาวะ

ถ้ามีความประสงค์จะเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ ต้องยื่นใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์กำหนดไว้ กรณีผู้สมัครเป็นข้าราชการต่ำกว่า ระดับ 5 ต้องมีข้าราชการ ตั้งแต่ระดับ 5 ขึ้นไป เป็นผู้รับรอง พร้อมแนบเอกสาร และต้องเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ขั้นต่ำ 100 บาท

 1. สลิปเงินเดือน
 2. สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ / ลูกจ้างประจำ / พนักงานของรัฐ / อื่น ๆ ตามที่ทางราชการออกให้
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 5. สำเนาสมุดคู่ฝาก ธนาคารกรุงไทย

ค่าธรรมเนียมในการสมัคร

 • ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท
 • ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์ จะเรียกคืนไม่ได้
 • หมายเหตุ: ถ้าเคยเป็นสมาชิกมาก่อน จะสมัครได้เมื่อครบกำหนด 1 ปี

การถือหุ้นของสหกรณ์

เกณฑ์การถือหุ้นรายเดือน
เงินเดือน ไม่น้อยกว่า (บาท)
ไม่เกิน 5,000 500
5,001 - 7,500 600
7,501 - 10,000 700
10,001 - 12,500 800
12,501 - 15,000 900
15,001 - 17,500 1,000
17,501 - 20,000 1,100
20,001 - 22,500 1,200
22,501 - 25,000 1,300
25,001 - 30,000 1,400
มากกว่า 30,000 1,500


การขาดสมาชิกภาพ

สมาชิกขาดจากเป็นสมาชิกภาพเพราะเหตุต่อไปนี้

 1. ตาย
 2. ลาออก
 3. เป็นคนไร้ความสามารถ
 4. ต้องคำพิพากษาให้ล้มละลาย
 5. ถูกออกจากราชการหรืองานประจำ โดยมีความผิด
 6. ถูกให้ออกจากสหกรณ์

การโอนย้ายสมาชิกภาพ

ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขขอนแก่น จำกัด ว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ. 2545 สมาชิกที่ได้รับคำสั่งย้ายหรือโอนไปรับราชการในสังกัดอื่น หรือนอกเขตท้องที่ดำเนินงานของสหกรณ์ หากประสงค์จะโอนสภาพการเป็นสมาชิกไปยังสหกรณ์อื่นซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่หรือสังกัดที่ตนย้ายไปรับราชการใหม่ ต้องเสนอเรื่องราวถึงคณะกรรมการดำเนินการภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับคำสั่งย้ายหรือโอน

สิทธิของสมาชิก

 1. เข้าร่วมประชุมใหญ่ เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน
 2. เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
 3. เสนอหรือได้รับเลือกเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์หรือ ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
 4. ได้รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์
 5. สิทธิอื่นๆที่กำหนดได้ในข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์
หน้าที่ของสมาชิก
 • ปฏิบัติตามกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคำสั่งของสหกรณ์
 • เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย
 • ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง
 • สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์
 • ร่วมมือกับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง

แชร์ แชร์

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด
22/8 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000