แชร์ แชร์ แชร์

เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์

วัตถุประสงค์การให้กู้

 • ไถ่ถอนจำนองบ้าน  พร้อมที่ดิน จากสถาบันการเงิน (ธนาคาร / สหกรณ์ / บริษัทเงินทุน) วงเงินกู้สูงสุดได้ตามราคาประเมินครั้งใหม่ 
 • ซื้อบ้านพร้อมที่ดิน  ห้องชุด  อาคารชุด หรืออาคารพาณิชย์    วงเงินกู้สูงสุดได้ตามราคาประเมิน
 • สร้างบ้าน  หรืออาคารเพื่อการพาณิชย์  บนที่ดินที่มีชื่อผู้กู้หรือคู่สมรสถือกรรมสิทธิ์ / กรรมสิทธิ์ร่วม
 • ซื้อที่ดิน  พร้อมสร้างบ้าน หรืออาคารเพื่อการพาณิชย์
 • เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม  หรือต่อเติม  ที่อยู่อาศัยของตนเอง  ให้วงเงินกู้ 70% ของที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

วงเงินกู้

 • จำนวน 100 เท่าของเงินเดือน + เงินประจำตำแหน่ง  แต่ไม่เกิน 5,500,000 บาท
 • การกู้ร่วม  (สามี + ภรรยา  เป็นสมาชิกทั้งคู่) ให้นำเงินเดือนมาพิจารณารวมกัน  กู้ร่วมได้
 • ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ กู้เพื่อซื้อ/สร้าง/ไถ่ถอน ได้ 100% ของราคาประเมิน กู้เพื่อซ่อมแซม ได้ 70% ของราคาประเมิน
 • ลูกจ้าง/พกส./พนง.ราชการ กู้เพื่อซื้อ/สร้าง/ไถ่ถอน ได้ 80% ของราคาประเมิน กู้เพื่อซ่อมแซม ได้ 70% ของราคาประเมิน

ระยะเวลาผ่อนชำระ

 • ระยะส่งข้าราชการ / ลูกจ้างประจำ  ต้องแล้วเสร็จภายในอายุผู้กู้ไม่เกิน 75 ปี
 • ระยะส่งลูกจ้างชั่วคราว  ต้องแล้วเสร็จภายในอายุผู้กู้ไม่เกิน 60 ปี

ผู้กู้

ข้าราชการ / ลูกจ้างประจำ / ลูกจ้างชั่วคราว  ที่มีอายุสมาชิกตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป  และต้องมีหุ้นสะสมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของวงเงินกู้

หลักประกัน

 • ใช้สินทรัพย์ค้ำประกัน
 • กรณีผู้กู้เป็นลูกจ้างชั่วคราว/พนักงานกระทรวง/พนักงานราชการ ต้องใช้บุคคลค้ำประกัน เป็น ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 คน
 • ต้องทำประกันภัยตลอดสัญญา  ตามมูลค่าสิ่งปลูกสร้าง
 • การประเมินหลักทรัพย์ สิ่งปลูกสร้างให้บริษัทหรือองค์กรเอกชน ที่สหกรณ์ยินยอมเป็นผู้ประเมิน โดยสมาชิกเป็นผู้รับผิดชอบค่าประเมิน

เงื่อนไขการพิจารณา

 • กำลังส่ง (รายได้คงเหลือ ) และต้องมีเงินเหลือสุทธิหลังจากหักชำระหนี้ หรือเงินอื่นๆ ร้อยละ  20 ของเงินได้รายเดือน
 • กรณีไถ่ถอน  พิจารณาให้วงเงินกู้สูงสุดได้ตามราคาประเมินครั้งใหม่ 

กรณีการกู้เพื่อสร้างบ้าน

ต้องมีเอกสารแบบแปลน   พร้อมราคาประมาณการค่าก่อสร้างที่มีวิศวกร / นายช่างโยธาของเทศบาล/อบต. รับรอง และได้รับอนุญาตก่อสร้างถูกต้องตามกฎหมายยื่นเพื่อประกอบการพิจารณา

การจ่ายเงินกู้

 • กรณีไถ่ถอน   สั่งจ่ายสถาบันการเงิน (ผู้จำนอง) ส่วนที่เหลือสั่งจ่ายแก่ผู้กู้
 • กรณีซื้อบ้านจัดสรร   จ่ายให้ผู้ขาย   ส่วนที่เหลือสั่งจ่ายแก่ผู้กู้
 • กรณีปรับปรุงซ่อมแซม ต่อเติมที่อยู่อาศัยของตนเอง ให้  70% ของราคาประเมินรวม (ปรับปรุง/ซ่อมแซม ไม่ต้องแนบรายละเอียดวัสดุ)
 • กรณี ซื้อที่ดินพร้อมสร้างบ้าน  แบ่งจ่าย ดังนี้   
      - จ่ายค่าที่ดิน (ถ้ามี)  ปรับพื้นที่ ถมดิน วางเสาเอก จ่าย 40%  ของราคาประเมินรวม
      - ตั้งเสา  เทคาน เทพื้น  โครงหลังคา  จ่าย 30% ของราคาประเมินรวม
      - ก่อผนัง  ติดตั้งวงกบประตู  หน้าต่าง  ฉาบปูน ปูกระเบื้อง  มุงหลังคา สุขภัณฑ์ จ่าย 20% ของราคาประเมินรวม
      - ก่อสร้างแล้วเสร็จจ่ายส่วนที่เหลือทั้งหมด

ระยะเวลาการผ่อนชำระ

 • งวดส่งชำระ  360 งวด (ทุกวงเงิน)
 • ห้ามชำระปิดก่อนเวลา 3 ปี  หากผิดเงื่อนไขปรับ 2% ของวงเงินกู้
 • มีเงินเฉลี่ยคืนตามปกติ / ดอกเบี้ยเงินกู้ใช้ลดหย่อนภาษีได้ (ลดหย่อนภาษีได้เฉพาะ ซื้อบ้าน/สร้างบ้าน)

หลักฐานการกู้

ผู้กู้

 • ใช้สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด   ( การเงินรับรอง )
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ สำเนาทะเบียนบ้าน  สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า 
 • สำเนาสัญญาจำนอง / สำเนาสัญญาเงินกู้ / ใบเสร็จการชำระหนี้กับสถาบันการเงิน เดือนล่าสุด (กรณีไถ่ถอน)
 • สำเนาโฉนดที่ดิน
 • ซื้อบ้านจัดสรร => สัญญาจะซื้อจะขาย / สำเนาบัตร /สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ / ใบจองบ้าน 
 • ซื้อบ้าน = > สัญญาจะซื้อจะขาย / สำเนาบัตร /สำเนาทะเบียนบ้านผู้ขาย

ผู้ค้ำประกัน

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน  สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า ของผู้ค้ำประกัน

การทำสัญญา

 • ผู้กู้ต้องลงลายมือชื่อในสัญญากู้ต่อหน้าเจ้าหน้าที่สหกรณ์
 • กรณีบ้านจัดสรรมีการผ่อนดาวน์  ให้จ่ายเงินกู้เป็น 2 งวด  ได้แก่  งวดแรกจ่ายเงิน เพื่อดาวน์ทั้งจำนวน   งวดที่ 2 จ่ายเมื่อบ้านแล้วเสร็จ   คิดดอกเบี้ยตามจำนวนเงินกู้ที่จ่ายแต่ละงวด