เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์

วัตถุประสงค์การให้กู้
 • ไถ่ถอนจำนองบ้าน พร้อมที่ดิน จากสถาบันการเงิน (ธนาคาร / สหกรณ์ / บริษัทเงินทุน) วงเงินกู้สูงสุดได้ตามราคาประเมินครั้งใหม่
 • ซื้อบ้านพร้อมที่ดิน ห้องชุด อาคารชุด หรืออาคารพาณิชย์ วงเงินกู้สูงสุดได้ตามราคาประเมิน
 • สร้างบ้าน หรืออาคารเพื่อการพาณิชย์ บนที่ดินที่มีชื่อผู้กู้หรือคู่สมรสถือกรรมสิทธิ์ / กรรมสิทธิ์ร่วม
 • ซื้อที่ดิน พร้อมสร้างบ้าน หรืออาคารเพื่อการพาณิชย์
 • เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม หรือต่อเติม ที่อยู่อาศัยของตนเอง ให้วงเงินกู้ 70% ของที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
วงเงินกู้
 • จำนวน 100 เท่าของเงินเดือน + เงินประจำตำแหน่ง แต่ไม่เกิน 7,000,000 บาท
 • การกู้ร่วม (สามี + ภรรยา เป็นสมาชิกทั้งคู่) ให้นำเงินเดือนมาพิจารณารวมกัน กู้ร่วมได้
 • ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ กู้เพื่อซื้อ/สร้าง/ไถ่ถอน ได้ 100% ของราคาประเมิน กู้เพื่อซ่อมแซม ได้ 70% ของราคาประเมิน
 • ลูกจ้าง/พกส./พนง.ราชการ กู้เพื่อซื้อ/สร้าง/ไถ่ถอน ได้ 80% ของราคาประเมิน กู้เพื่อซ่อมแซม ได้ 70% ของราคาประเมิน
ระยะเวลาผ่อนชำระ
 • ระยะส่งข้าราชการ / ลูกจ้างประจำ ต้องแล้วเสร็จภายในอายุผู้กู้ไม่เกิน 75 ปี
 • ระยะส่งลูกจ้างชั่วคราว ต้องแล้วเสร็จภายในอายุผู้กู้ไม่เกิน 60 ปี
ผู้กู้
ข้าราชการ / ลูกจ้างประจำ / ลูกจ้างชั่วคราว ที่มีอายุสมาชิกตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป และต้องมีหุ้นสะสมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของวงเงินกู้
หลักประกัน
 • ใช้สินทรัพย์ค้ำประกัน
 • กรณีผู้กู้เป็นลูกจ้างชั่วคราว/พนักงานกระทรวง/พนักงานราชการ ต้องใช้บุคคลค้ำประกัน เป็น ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 คน
 • ต้องทำประกันภัยตลอดสัญญา ตามมูลค่าสิ่งปลูกสร้าง
 • การประเมินหลักทรัพย์ สิ่งปลูกสร้างให้บริษัทหรือองค์กรเอกชน ที่สหกรณ์ยินยอมเป็นผู้ประเมิน โดยสมาชิกเป็นผู้รับผิดชอบค่าประเมิน
เงื่อนไขการพิจารณา
 • กำลังส่ง (รายได้คงเหลือ ) และต้องมีเงินเหลือสุทธิหลังจากหักชำระหนี้ หรือเงินอื่นๆ ร้อยละ 20 ของเงินได้รายเดือน
 • กรณีไถ่ถอน พิจารณาให้วงเงินกู้สูงสุดได้ตามราคาประเมินครั้งใหม่
กรณีการกู้เพื่อสร้างบ้าน
ต้องมีเอกสารแบบแปลน พร้อมราคาประมาณการค่าก่อสร้างที่มีวิศวกร / นายช่างโยธาของเทศบาล/อบต. รับรอง และได้รับอนุญาตก่อสร้างถูกต้องตามกฎหมายยื่นเพื่อประกอบการพิจารณา
การจ่ายเงินกู้
 • กรณีไถ่ถอน สั่งจ่ายสถาบันการเงิน (ผู้จำนอง) ส่วนที่เหลือสั่งจ่ายแก่ผู้กู้
 • กรณีซื้อบ้านจัดสรร จ่ายให้ผู้ขาย ส่วนที่เหลือสั่งจ่ายแก่ผู้กู้
 • กรณีปรับปรุงซ่อมแซม ต่อเติมที่อยู่อาศัยของตนเอง ให้ 70% ของราคาประเมินรวม (ปรับปรุง/ซ่อมแซม ไม่ต้องแนบรายละเอียดวัสดุ)
 • กรณี ซื้อที่ดินพร้อมสร้างบ้าน แบ่งจ่าย ดังนี้
  - จ่ายค่าที่ดิน (ถ้ามี) ปรับพื้นที่ ถมดิน วางเสาเอก จ่าย 40% ของราคาประเมินรวม
  - ตั้งเสา เทคาน เทพื้น โครงหลังคา จ่าย 30% ของราคาประเมินรวม
  - ก่อผนัง ติดตั้งวงกบประตู หน้าต่าง ฉาบปูน ปูกระเบื้อง มุงหลังคา สุขภัณฑ์ จ่าย 20% ของราคาประเมินรวม
  - ก่อสร้างแล้วเสร็จจ่ายส่วนที่เหลือทั้งหมด
ระยะเวลาการผ่อนชำระ
 • งวดส่งชำระ 360 งวด (ทุกวงเงิน)
 • ห้ามชำระปิดก่อนเวลา 3 ปี หากผิดเงื่อนไขปรับ 2% ของวงเงินกู้
 • มีเงินเฉลี่ยคืนตามปกติ / ดอกเบี้ยเงินกู้ใช้ลดหย่อนภาษีได้ (ลดหย่อนภาษีได้เฉพาะ ซื้อบ้าน/สร้างบ้าน)
หลักฐานการกู้
ผู้กู้
 • ใช้สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด ( การเงินรับรอง )
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า
 • สำเนาสัญญาจำนอง / สำเนาสัญญาเงินกู้ / ใบเสร็จการชำระหนี้กับสถาบันการเงิน เดือนล่าสุด (กรณีไถ่ถอน)
 • สำเนาโฉนดที่ดิน
 • ซื้อบ้านจัดสรร => สัญญาจะซื้อจะขาย / สำเนาบัตร /สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ / ใบจองบ้าน
 • ซื้อบ้าน => สัญญาจะซื้อจะขาย / สำเนาบัตร /สำเนาทะเบียนบ้านผู้ขาย
ผู้ค้ำประกัน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า ของผู้ค้ำประกัน
การทำสัญญา
 • ผู้กู้ต้องลงลายมือชื่อในสัญญากู้ต่อหน้าเจ้าหน้าที่สหกรณ์
 • กรณีบ้านจัดสรรมีการผ่อนดาวน์ ให้จ่ายเงินกู้เป็น 2 งวด ได้แก่ งวดแรกจ่ายเงิน เพื่อดาวน์ทั้งจำนวน งวดที่ 2 จ่ายเมื่อบ้านแล้วเสร็จ คิดดอกเบี้ยตามจำนวนเงินกู้ที่จ่ายแต่ละงวด

แชร์ แชร์

KHONKAEN PUBLIC HEALTH SAVING AND CREDIT COOPERATIVE-LIMITED
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด
22/8 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000