แชร์ แชร์ แชร์

เงินกู้พิเศษพัฒนาคุณภาพชีวิต

วัตถุประสงค์ 

เพื่อชำระหนี้บุคคล / สถาบันการเงิน

วงเงินกู้ 

 • วงเงินสูงสุด 120 เท่าของเงินเดือน + เงินประจำตำแหน่ง  แต่ไม่เกิน  4,000,000 บาท
  พนักงานราชการ กู้ได้สูงสุด 1,600,000 บาท ลูกจ้าง/พกส./บำนาญ กู้ได้สูงสุด 900,000 บาท
 • หักเงิน 1% ของวงเงินกู้ เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สำหรับประกันหนี้ (ถ้าใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันไม่หัก 1%)

การขอกู้ใหม่ 

ขอกู้ใหม่ได้หลังจากส่งหักแล้ว 6 งวด

หุ้นขั้นต่ำ

 • มีหุ้นสะสมร้อยละ 15 ของวงเงินกู้  แต่ต้องไม่ต่ำกว่า  50,000 บาท
 • พนักงานราชการ / ลูกจ้าง / พกส. / บำนาญ ต้องมีหุ้นสะสมร้อยละ 20 ของวงเงินกู้  แต่ต้องไม่ต่ำกว่า  50,000 บาท

ผู้กู้

 • เป็นข้าราชการ / ลูกจ้างประจำ / พนักงานราชการ / ลูกจ้าง / พกส. / บำนาญ ที่มีอายุสมาชิกตั้งแต่  18 เดือนขึ้นไป
 • สมาชิกที่เข้าโครงการเงินกู้พัฒนาคุณภาพชีวิต  สามารถถือสัญญาเงินกู้เคหะได้อีก 1 สัญญา

หลักประกัน

 • - ข้าราชการ/ประจำ ผู้ค้ำประกัน เป็นข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ 5 คน และต้องมีข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ อย่างน้อย 3 คน
  - พนักงานราชการ ผู้ค้ำประกันเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำอย่างน้อย 2 คน และพนักงานราชการ 3 คน
  ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน - ข้าราชการ/ประจำ  หลักทรัพย์ + 
  ผู้ค้ำข้าราชการ/ประจำ 1 คน
                                     - พนักงานราชการ หลักทรัพย์ + ผู้ค้ำข้าราชการ/ประจำ 1 คน + พนักงานราชการหรือลูกจ้าง 36 งวด 1 คน
                                     - ลูกจ้าง/พกส./บำนาญ หลักทรัพย์ + ผู้ค้ำข้าราชการ/ประจำ 2 คน + พนักงานราชการ 1 คน
 • **กู้ได้ไม่เกิน 60% ของราคาประเมิน สมาชิกไม่ต้องถือกรรมสิทธิ์ ไม่จำกัดจำนวนแปลง แต่ต้องตั้งอยู่ในขอนแก่นเท่านั้น

การจ่ายเงินกู้  

 • พิจารณาอนุมัติเงินกู้เดือนละ 1 ครั้ง ยื่นเอกสารคำขอกู้ ภายในวันที่ 15 จ่ายสิ้นเดือน
 • สหกรณ์ฯ จะจ่ายเช็คชำระหนี้ให้กับสถาบันการเงินที่สมาชิกเป็นหนี้อยู่

การผ่อนชำระ

งวดส่งชำระ  300 งวด ทุกวงเงินในอัตราเงินต้นคงที่  และต้องแล้วเสร็จภายในอายุผู้กู้ไม่เกิน 75 ปี พนักงานราชการ/ลูกจ้าง/พกส. ต้องชำระแล้วเสร็จภายในอายุ 60 ปี

เอกสารประกอบการกู้

ผู้กู้

 • ใช้สลิปเงินเดือน (การเงินรับรอง)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ สำเนาทะเบียนบ้าน  สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า
 • หนังสือรับรองการเป็นหนี้ / ใบเสร็จรับเงินเดือนสุดท้าย / หนังสือทวงหนี้

ผู้ค้ำประกัน

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน  สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า ของผู้ค้ำประกัน