เงินกู้พิเศษพัฒนาคุณภาพชีวิต

วัตถุประสงค์
เพื่อชำระหนี้บุคคล / สถาบันการเงิน
วงเงินกู้
 • วงเงินสูงสุด 120 เท่าของเงินเดือน + เงินประจำตำแหน่ง แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท
  พนักงานราชการ กู้ได้สูงสุด 1,800,000 บาท ลูกจ้าง/พกส./บำนาญ กู้ได้สูงสุด 900,000 บาท
การขอกู้ใหม่
ขอกู้ใหม่ได้หลังจากส่งหักแล้ว 6 งวด
หุ้นขั้นต่ำ
 • มีหุ้นสะสมร้อยละ 15 ของวงเงินกู้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 50,000 บาท
 • พนักงานราชการ / ลูกจ้าง / พกส. / บำนาญ ต้องมีหุ้นสะสมร้อยละ 20 ของวงเงินกู้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 50,000 บาท
ผู้กู้
 • เป็นข้าราชการ / ลูกจ้างประจำ / พนักงานราชการ / ลูกจ้าง / พกส. / บำนาญ ที่มีอายุสมาชิกตั้งแต่ 18 เดือนขึ้นไป
 • สมาชิกที่เข้าโครงการเงินกู้พัฒนาคุณภาพชีวิต สามารถถือสัญญาเงินกู้เคหะได้อีก 1 สัญญา
หลักประกัน
 • ใช้บุคคลค้ำประกัน
  - ข้าราชการ/ประจำ ผู้ค้ำประกัน เป็นข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ 5 คน และต้องมีข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ อย่างน้อย 3 คน
  - พนักงานราชการ ผู้ค้ำประกันเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำอย่างน้อย 2 คน และพนักงานราชการ 3 คน
 • ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
   - ข้าราชการ/ประจำ หลักทรัพย์ + ผู้ค้ำข้าราชการ/ประจำ 1 คน
  - พนักงานราชการ หลักทรัพย์ + ผู้ค้ำข้าราชการ/ประจำ 1 คน + พนักงานราชการหรือลูกจ้าง 36 งวด 1 คน
  - ลูกจ้าง/พกส./บำนาญ หลักทรัพย์ + ผู้ค้ำข้าราชการ/ประจำ 2 คน + พนักงานราชการ 1 คน
  **กู้ได้ไม่เกิน 60% ของราคาประเมิน สมาชิกไม่ต้องถือกรรมสิทธิ์ ไม่จำกัดจำนวนแปลง แต่ต้องตั้งอยู่ในขอนแก่นเท่านั้น
การจ่ายเงินกู้
 • พิจารณาอนุมัติเงินกู้สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ยื่นเอกสารคำขอกู้ ภายในวันอังคาร จ่ายเงินวันศุกร์
 • สหกรณ์ฯ จะจ่ายเช็คชำระหนี้ให้กับสถาบันการเงินที่สมาชิกเป็นหนี้อยู่
การผ่อนชำระ
งวดส่งชำระ 300 งวด ทุกวงเงินในอัตราเงินต้นคงที่ และต้องแล้วเสร็จภายในอายุผู้กู้ไม่เกิน 75 ปี พนักงานราชการ/ลูกจ้าง/พกส. ต้องชำระแล้วเสร็จภายในอายุ 60 ปี
เอกสารประกอบการกู้
ผู้กู้
 • ใช้สลิปเงินเดือน (การเงินรับรอง)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า
 • หนังสือรับรองการเป็นหนี้ / ใบเสร็จรับเงินเดือนสุดท้าย / หนังสือทวงหนี้

ผู้ค้ำประกัน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า ของผู้ค้ำประกัน

แชร์ แชร์

KHONKAEN PUBLIC HEALTH SAVING AND CREDIT COOPERATIVE-LIMITED
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด
22/8 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000