เงินกู้ ATM

ระยะเวลาให้บริการ

ให้บริการทุกวันทำการสหกรณ์ เริ่มตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป

วงเงินให้กู้

กู้ได้สูงสุด 4 เท่าของเงินเดือนคงเหลือ ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ สูงสุด 1 แสนบาท พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว สูงสุด 5 หมื่นบาท

*สมาชิกกู้ เงินกู้ ATM จะต้องหักกลบเงินกู้ฉุกเฉินเดิม

ระยะเวลาการผ่อนชำระ

ผ่อนชำระสูงสุด 12 งวดเดือน ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยเท่ากันทุกเดือน หรือตามจำนวนเงินที่ใช้

ค้ำประกัน

ข้าราชการหรือลูกจ้างประจำ ค้ำประกัน 2 คน

การขอปรับวงเงินกู้

กรณีต้องการปรับวงเงินกู้ ให้สมาชิกทำสัญญาใหม่เท่านั้น

การอนุมัติเงินกู้

 • ยื่นคำขอกู้พร้อมเอกสารประกอบการกู้เงิน ได้ที่สหกรณ์
 • บัญชีที่จะรับวงเงินต้องเป็น ธนาคารกรุงไทย และมีบัตร ATM เท่านั้น
 • หากการตรวจสอบสิทธิการกู้ เอกสารหลักฐาน ครบถ้วนถูกต้อง จะได้รับการอนุมัติวงเงินภายในวันถัดไป

เอกสารประกอบการกู้เงิน

 1. คำขอกู้เงิน ATM
 2. สลิปเงินเดือน
 3. สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้ + ผู้ค้ำประกัน

การรับเงินกู้

 1. หลังจากธนาคารกรุงไทย อนุมัติวงเงินแล้ว
 2. กด ATM กรุงไทย เข้าเมนู อื่นๆ 2 ครั้ง
 3. เลือกสหกรณ์ออมทรัพย์
 4. เลือกรับเงินกู้ แล้วป้อนจำนวนเงิน
 5. หลังจากทำรายการแล้ว ธนาคารจะโอนเงินกู้จากสหกรณ์เข้าบัญชีกรุงไทยของท่าน

แชร์ แชร์

KHONKAEN PUBLIC HEALTH SAVING AND CREDIT COOPERATIVE-LIMITED
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด
22/8 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000