เงินกู้ฉุกเฉิน
(โดยใช้ปันผลและเฉลี่ยคืนค้ำประกัน)

ระยะเวลาให้บริการ

1 สิงหาคม 2561 - 21 ธันวาคม 2561

วงเงินให้กู้

กู้ได้สูงสุด ไม่เกิน 80% ของ เงินปันผลและเฉลี่ยคืน ปีที่แล้ว (หรือเฉลี่ยคืนที่คาดว่าจะได้รับในปีนี้ แล้วแต่กรณี)

ระยะเวลาการผ่อนชำระ

หักชำระครั้งเดียว ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย จากเงินปันผลเฉลี่ยคืน ที่จะได้รับในปีนี้

ค้ำประกัน

ใช้เงินปันผลและเฉลี่ยคืน ที่จะได้รับในปีนี้ ค้ำประกัน

การกู้ใหม่

กรณีที่ยังกู้ไม่เกินวงเงิน สามารถขอกู้เพิ่มได้

การอนุมัติเงินกู้

  • ยื่นคำขอกู้ได้ที่สหกรณ์
  • หากการตรวจสอบสิทธิการกู้ถูกต้อง จะได้รับการอนุมัติเงินกู้ภายในวันเดียวกัน
  • สหกรณ์จะโอนเงินกู้ เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยที่สมาชิกให้ไว้ในใบคำขอกู้
  • ยื่นคำขอกู้ก่อน 12.00 น. จะได้รับเงินช่วงบ่ายในวันเดียวกัน

เอกสารประกอบการกู้เงิน

  • คำขอกู้เงินฉุกเฉิน (ปันผลเฉลี่ยคืน)

แชร์ แชร์

KHONKAEN PUBLIC HEALTH SAVING AND CREDIT COOPERATIVE-LIMITED
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด
22/8 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000