เงินกู้ฉุกเฉิน

ระยะเวลาให้บริการ

เงินกู้ฉุกเฉิน ให้บริการทุกวันทำการสหกรณ์

วงเงินให้กู้

กู้ได้สูงสุด 4 เท่าของเงินเดือนคงเหลือ

ระยะเวลาการผ่อนชำระ

ผ่อนชำระสูงสุด 12 งวดเดือน ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยเท่ากันทุกเดือน ( เว้นแต่งวดสุดท้าย )

คำขอกู้เงิน

สำหรับสมาชิกที่เป็นลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ ถ้าวงเงินกู้มากกว่าหุ้นสะสม ต้องให้ข้าราชการหรือลูกจ้างประจำค้ำประกัน 1 คน

การกู้ใหม่

สมาชิกที่ส่งเงินกู้คืนสหกรณ์แล้วไม่น้อยกว่า 2 งวดเดือน

การอนุมัติเงินกู้

  • ยื่นคำขอกู้พร้อมเอกสารประกอบการกู้เงิน ได้ที่สหกรณ์
  • หากการตรวจสอบสิทธิการกู้ เอกสารหลักฐาน ครบถ้วนถูกต้อง จะได้รับการอนุมัติเงินกู้ภายในวันเดียวกัน
  • สหกรณ์จะโอนเงินกู้ เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยที่สมาชิกให้ไว้ในใบคำขอกู้
  • ยื่นคำขอกู้ก่อน 12.00 น. จะได้รับเงินช่วงบ่ายในวันเดียวกัน

เอกสารประกอบการกู้เงิน

  • คำขอกู้เงินฉุกเฉิน
  • สลิปเงินเดือน

แชร์ แชร์

KHONKAEN PUBLIC HEALTH SAVING AND CREDIT COOPERATIVE-LIMITED
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด
22/8 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000