เงินกู้สามัญเพื่อทำอาชีพเสริม

ระยะเวลาให้กู้
เป็นโครงการ ให้กู้ 1 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2563 กู้ระหว่างเปิดโครงการได้ปีละหนึ่งครั้ง

วัตถุประสงค์
1.เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้สู่ความมั่นคง

ผู้กู้
ต้องเป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว พกส.

หุ้นขั้นต่ำ
ต้องมีหุ้นอย่างน้อยร้อยละ 15 ของยอดเงินที่ขอกู้
เงินเดือนคงเหลือ
มีเงินเหลือสุทธิหลังจากหักชำระหนี้เหมือนเงินกู้ฉุกเฉิน
อายุสมาชิก
ตั้งแต่ 24 เดือน
วงเงินกู้
 • ลูกจ้างชั่วคราว,พนักงานกระทรวง กู้ได้ไม่เกิน 120,000 บาท
 • ลูกจ้างวิชาชีพ                            กู้ได้ไม่เกิน 200,000 บาท
 • พนักงานราชการ                        กู้ได้ไม่เกิน 200,000 บาท
 • ข้าราชการ,ประจำ                       กู้ได้ไม่เกิน 300,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 6.25 ต่อปี
การผ่อนชำระหนี้
ภายในระยะเวลา 60 งวด และผู้กู้ต้องชำระคืนภายในอายุไม่เกิน 60 ปี

หลักประกันการกู้
ผู้ค้ำประกันสามารถค้ำประกันเงินกู้อาชีพเสริมได้ไม่เกินคนละ 5 สัญญา
 • ลูกจ้างชั่วคราว,พนักงานกระทรวง กู้ได้ไม่เกิน 120,000 บาท
  1. ข้าราชการหรือลูกจ้างประจำ 1 คน และลูกจ้างชั่วคราวอายุ 36 เดือนขึ้นไป 2 คน
  2. ข้าราชการหรือลูกจ้างประจำ 1 คน และลูกจ้างชั่วคราว(ไม่กำหนดอายุสมาชิก) 5 คน
  3. ลูกจ้างชั่วคราวอายุ 36 เดือนขึ้นไป 6 คน
 • ลูกจ้างวิชาชีพ กู้ได้ไม่เกิน 200,000 บาท
  1. ข้าราชการหรือลูกจ้างประจำ 1 คน และลูกจ้างชั่วคราวอายุ 36 เดือนขึ้นไป 2 คน
  2. ข้าราชการหรือลูกจ้างประจำ 1 คน และลูกจ้างชั่วคราว(ไม่กำหนดอายุสมาชิก) 4 คน
 • พนักงานราชการ กู้ได้ไม่เกิน 200,000 บาท
  - ข้าราชการหรือลูกจ้างประจำ 2 คน และพนักงานราชการ 1 คน
 • ข้าราชการ,ประจำ กู้ได้ไม่เกิน 300,000 บาท
  - ข้าราชการหรือลูกจ้างประจำ 3 คน
การยื่นคำขอกู้
 • ต้องมีหนังสือรับรองว่าประกอบอาชีพจริง โดยมีผู้บังคับบัญชาและกรรมการประจำโซนเซ็นรับรอง
 • ยื่นเอกสารภายในวันอังคาร อนุมัติจ่ายทุกวันศุกร์ (เอกสารไม่ครบไม่รับสัญญา)
 • ใช้แบบฟอร์มเดียวกันกับเงินกู้สามัญ
 • ให้คณะกรรมการโซนติดตามประเมินผลและรายงานความก้าวหน้า

หมายเหตุ
1. สิทธิ์การค้ำประกันเงินกู้อาชีพเสริม ไม่นับรวมสิทธิ์การค้ำประกันเงินกู้ประเภทอื่น
2. ข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ,พนักงานราชการ ค้ำได้ไม่เกิน 5 สัญญา
3. ลูกจ้างชั่วคราวค้ำประกันในกลุ่มลูกจ้างด้วยกันได้ไม่เกิน 6 สัญญา

<< ตัวอย่างหนังสือรับรอง >>


แชร์ แชร์

KHONKAEN PUBLIC HEALTH SAVING AND CREDIT COOPERATIVE-LIMITED
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด
22/8 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000