เงินกู้สามัญเอนกประสงค์

ระยะเวลาขอกู้

ให้บริการตลอดปี

ผู้กู้

ต้องเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำ เป็นสมาชิกตั้งแต่ 1 เดือน มีเงินเหลือสุทธิหลังจากหักชำระหนี้ หรือเงินอื่นๆ ร้อยละ 20 ของเงินได้รายเดือน

เงินได้รายเดือนหมายถึง เงินเดือน และเงินประจำตำแหน่ง ไม่รวมค่าอยู่เวรนอกเวลาราชการหรือวันหยุด หรือเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย

วงเงินกู้

หักเงิน 1% ของวงเงินกู้ เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สำหรับประกันหนี้

ระยะเวลาการผ่อนชำระ

กำหนดชำระคืน 72 งวด และผู้กู้ต้องชำระคืนภายในอายุไม่เกิน 70 ปี

หุ้นขั้นต่ำ

ผู้กู้ต้องมีหุ้นอย่างน้อยร้อยละ 20 ของยอดเงินที่ขอกู้

หลักประกันการกู้

ให้มีผู้ค้ำประกัน 4 คน โดยผู้ค้ำประกันสามารถค้ำประกันเงินกู้สามัญเอนกประสงค์ได้ไม่เกินคนละ 4 สัญญา และผู้ค้ำประกันต้องเป็นข้าราชการและลูกจ้างประจำเท่านั้น

อัตราดอกเบี้ย

ตามประกาศของสหกรณ์ ปัจจุบันอัตราร้อยละ 6.15 ต่อปี

การกู้ใหม่

ไม่มีการขอกู้ใหม่

การอนุมัติเงินกู้

 • หากการตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ครบถ้วนถูกต้อง จะได้รับการอนุมัติเงินกู้ภายในเดือนนั้น
 • สหกรณ์จะโอนเงินกู้ เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยที่สมาชิกให้ไว้ในใบคำขอกู้
 • ยื่นคำขอกู้ภายใน วันที่ 1-15 ของทุกเดือน
 • จ่ายเงินกู้ให้แก่สมาชิกเดือนละ 1 ครั้ง

เอกสารประกอบการกู้เงิน

 • คำขอกู้เงินสามัญ
 • สลิปเงินเดือน
 • ใบคำขอเอาประกันชีวิตกลุ่ม ของผู้ขอกู้ (ทำครั้งเดียว โดยสหกรณ์จะหักเบี้ยประกันรายเดือน)
 • หนังสือค้ำประกันสำหรับเงินกู้สามัญ
 • สำเนาบัตรประชาชน/ข้าราชการ ทั้งผู้กู้และผู้ค้ำประกัน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า ทั้งผู้กู้และผู้ค้ำประกัน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือสกุล (ถ้ามี) ทั้งผู้กู้และผู้ค้ำประกัน

แชร์ แชร์

KHONKAEN PUBLIC HEALTH SAVING AND CREDIT COOPERATIVE-LIMITED
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด
22/8 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000