แชร์ แชร์ แชร์

เงินกู้สามัญ ลูกจ้างชั่วคราวตามวิชาชีพ


ผู้กู้ต้องทำประกันชีวิตกลุ่ม โดยหักเป็นรายเดือน

ระยะเวลาการผ่อนชำระ

ไม่เกิน 120 งวดเดือน ผ่อนชำระแบบสามัญคงที่ ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยเท่ากันทุกเดือน ( เว้นแต่งวดสุดท้าย ) และต้องชำระหนี้หมดภายในอายุ 60 ปี

คำขอกู้เงิน

ต้องเสนอผ่านผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้าหน่วยงานซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรง

วงเงินกู้ จำนวนงวดการหักส่ง จำนวนผู้ค้ำประกัน

*หักเงิน 1% ของวงเงินกู้ เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สำหรับประกันหนี้

เกณฑ์เงินกู้สามัญของลูกจ้างชั่วคราว ตามวิชาชีพ

อายุสมาชิก
(เดือน)
หุ้นสะสม กู้ได้ไม่เกิน งวดส่ง ผู้ค้ำ
ข.,ป./ช.36/ช. ข.,ป./ช.
3 10,000 50,000 24 - / 1 / 1 - / 3
12 15,000 80,000 36 - / 1 / 1 - / 3
24 20,000 100,000 48 - / 1 / 1 - / 4
30 30,000 150,000 72 1 / 2 / - 1 / 4
36 50,000 200,000 96 1 / 2 / - 1 / 5
60,000 250,000 100 1 / 2 / - 1 / 5
42 70,000 300,000 108 1 / 3 / - 1 / 5
48 80,000 400,000 120 1 / 3 / - 1 / 5
54 100,000 500,000 120 1 / 3 / - 1 / 5
60 140,000 700,000 120 1 / 4 / - 1 / 6
72 150,000 800,000 120 1 / 5 / - 1 / 7
หมายเหตุ: ข=ข้าราชการ, ป=ลูกจ้างประจำ ,ช=ลูกจ้างชั่วคราว, ช36=ลูกจ้างชั่วคราวเป็นสมาชิก 36 งวดเดือน

 • สมาชิกหนึ่งคน ค้ำประกันเงินกู้สามัญทุกประเภทรวมกันได้ไม่เกิน 5 สัญญา
 • ลูกจ้างชั่วคราวที่มีหุ้น 80,000 ขึ้นไป สามารถค้ำประกันได้ 8 สัญญา และต้องรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วมเต็มวงเงินกู้

การกู้ใหม่

สมาชิกที่ส่งเงินกู้คืนสหกรณ์แล้วไม่น้อยกว่า 6 งวดเดือนจึงมีสิทธิยื่นกู้ใหม่ได้

การอนุมัติเงินกู้

 • หากการตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ครบถ้วนถูกต้อง จะได้รับการอนุมัติเงินกู้ภายในวันศุกร์
 • สหกรณ์จะโอนเงินกู้ เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยที่สมาชิกให้ไว้ในใบคำขอกู้
 • ยื่นคำขอกู้ภายในวันอังคาร ของทุกสัปดาห์

เอกสารประกอบการกู้เงิน

 • คำขอกู้เงินสามัญ
 • สลิปเงินเดือน
 • ใบคำขอเอาประกันชีวิตกลุ่ม ของผู้ขอกู้ (ทำครั้งเดียว โดยสหกรณ์จะหักเบี้ยประกันรายเดือน)
 • หนังสือค้ำประกันสำหรับเงินกู้สามัญ
 • สำเนาบัตรประชาชน/ข้าราชการ ทั้งผู้กู้และผู้ค้ำประกัน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน  สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า   ทั้งผู้กู้และผู้ค้ำประกัน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือสกุล (ถ้ามี) ทั้งผู้กู้และผู้ค้ำประกัน