เงินกู้สามัญลูกจ้างชั่วคราว

ผู้กู้ต้องทำประกันชีวิตกลุ่ม โดยหักเป็นรายเดือน
ระยะเวลาการผ่อนชำระ
ไม่เกิน 120 งวดเดือน ผ่อนชำระแบบสามัญคงที่ ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยเท่ากันทุกเดือน ( เว้นแต่งวดสุดท้าย ) และต้องชำระหนี้หมดภายในอายุ 60 ปี
คำขอกู้เงิน
ต้องเสนอผ่านผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้าหน่วยงานซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรง

เกณฑ์เงินกู้สามัญลูกจ้างชั่วคราว

อายุสมาชิก
(เดือน)
กู้ได้ไม่เกิน งวดส่ง ผู้ค้ำ
ข,ป / ช.36 / ช. ข,ป / ช.
3 20,000 18 -/1/1 -/3
12 50,000 30 -/1/1 -/3
24 70,000 42 -/1/1 -/3
36 100,000 60 -/4/- 1/4
48 120,000 72 1/2/- 1/5
150,000 84 1/2/- 1/6
60 200,000 100 1/3/- 1/8
72 250,000 108 1/3/- 1/8
84 300,000 112 1/4/- 1/8
96 400,000 120 1/4/- 2/7
500,000
120 700,000 120 1/5/- 2/8
หมายเหตุ: ทุกวงเงินกู้ ต้องมีหุ้นสะสม 25%
**ข=ข้าราชการ, ป=ลูกจ้างประจำ ,ช.=ลูกจ้างชั่วคราว, ช.36=ลูกจ้างชั่วคราวเป็นสมาชิก 36 งวดเดือน
 • สมาชิกหนึ่งคน ค้ำประกันเงินกู้สามัญทุกประเภทรวมกันได้ไม่เกิน 5 สัญญา
 • ลูกจ้างชั่วคราวที่มีหุ้น 80,000 ขึ้นไป สามารถค้ำประกันได้ 9 สัญญา และต้องรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วมเต็มวงเงินกู้
การกู้ใหม่
สมาชิกที่ส่งเงินกู้คืนสหกรณ์แล้วไม่น้อยกว่า 6 งวดเดือนจึงมีสิทธิยื่นกู้ใหม่ได้
การอนุมัติเงินกู้
 • หากการตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ครบถ้วนถูกต้อง จะได้รับการอนุมัติเงินกู้ภายในวันศุกร์
 • สหกรณ์จะโอนเงินกู้ เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยที่สมาชิกให้ไว้ในใบคำขอกู้
 • ยื่นคำขอกู้ภายในวันอังคาร ของทุกสัปดาห์
เอกสารประกอบการกู้เงิน
 • คำขอกู้เงินสามัญ
 • สลิปเงินเดือน
 • ใบคำขอเอาประกันชีวิตกลุ่ม ของผู้ขอกู้ (ทำครั้งเดียว โดยสหกรณ์จะหักเบี้ยประกันรายเดือน)
 • หนังสือค้ำประกันสำหรับเงินกู้สามัญ
 • สำเนาบัตรประชาชน/ข้าราชการ ทั้งผู้กู้และผู้ค้ำประกัน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า ทั้งผู้กู้และผู้ค้ำประกัน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือสกุล (ถ้ามี) ทั้งผู้กู้และผู้ค้ำประกัน

แชร์ แชร์

KHONKAEN PUBLIC HEALTH SAVING AND CREDIT COOPERATIVE-LIMITED
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด
22/8 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000