เงินกู้สามัญลูกจ้างชั่วคราว

ผู้กู้ต้องทำประกันชีวิตกลุ่ม โดยหักเป็นรายเดือน

ระยะเวลาการผ่อนชำระ

ไม่เกิน 120 งวดเดือน ผ่อนชำระแบบสามัญคงที่ ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยเท่ากันทุกเดือน ( เว้นแต่งวดสุดท้าย ) และต้องชำระหนี้หมดภายในอายุ 60 ปี

คำขอกู้เงิน

ต้องเสนอผ่านผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้าหน่วยงานซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรง
*หักเงิน 1% ของวงเงินกู้ เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สำหรับประกันหนี้

เกณฑ์เงินกู้สามัญลูกจ้างชั่วคราว

อายุสมาชิก
(เดือน)
หุ้นสะสม กู้ได้ไม่เกิน งวดส่ง ผู้ค้ำ
ข.,ป./ช.36/ช. ข.,ป./ช.
3 4,000 20,000 18 -/1/1 -/3
12 9,000 45,000 30 -/1/1 -/3
24 14,000 70,000 42 -/1/1 -/3
36 25,000 100,000 60 -/4/- 1/4
48 40,000 120,000 72 1/2/- 1/5
60,000 150,000 84 1/2/- 1/6
60 70,000 200,000 100 1/3/- 1/8
72 80,000 250,000 108 1/3/- 1/8
84 100,000 300,000 112 1/4/- 1/8
96 130,000 400,000 120 1/4/- 2/7
500,000
120 150,000 600,000 120 1/5/- 2/8
หมายเหตุ: ข=ข้าราชการ, ป=ลูกจ้างประจำ ,ช=ลูกจ้างชั่วคราว, ช36=ลูกจ้างชั่วคราวเป็นสมาชิก 36 งวดเดือน
 • สมาชิกหนึ่งคน ค้ำประกันเงินกู้สามัญทุกประเภทรวมกันได้ไม่เกิน 5 สัญญา
 • ลูกจ้างชั่วคราวที่มีหุ้น 80,000 ขึ้นไป สามารถค้ำประกันได้ 8 สัญญา และต้องรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วมเต็มวงเงินกู้

การกู้ใหม่

สมาชิกที่ส่งเงินกู้คืนสหกรณ์แล้วไม่น้อยกว่า 6 งวดเดือนจึงมีสิทธิยื่นกู้ใหม่ได้

การอนุมัติเงินกู้

 • หากการตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ครบถ้วนถูกต้อง จะได้รับการอนุมัติเงินกู้ภายในวันศุกร์
 • สหกรณ์จะโอนเงินกู้ เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยที่สมาชิกให้ไว้ในใบคำขอกู้
 • ยื่นคำขอกู้ภายในวันอังคาร ของทุกสัปดาห์

เอกสารประกอบการกู้เงิน

 • คำขอกู้เงินสามัญ
 • สลิปเงินเดือน
 • ใบคำขอเอาประกันชีวิตกลุ่ม ของผู้ขอกู้ (ทำครั้งเดียว โดยสหกรณ์จะหักเบี้ยประกันรายเดือน)
 • หนังสือค้ำประกันสำหรับเงินกู้สามัญ
 • สำเนาบัตรประชาชน/ข้าราชการ ทั้งผู้กู้และผู้ค้ำประกัน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า ทั้งผู้กู้และผู้ค้ำประกัน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือสกุล (ถ้ามี) ทั้งผู้กู้และผู้ค้ำประกัน

แชร์ แชร์

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด
22/8 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000