เงินกู้สามัญหุ้นค้ำ

วงเงินกู้

ไม่เกิน ร้อยละ 90 ของเงินหุ้นที่สมาชิกถือครอง และเป็นหุ้นที่ไม่ติดภาระค้ำประกันเงินกู้ประเภทอื่น

ระยะเวลาการผ่อนชำระ

ไม่เกิน 100 งวดเดือน ผ่อนชำระแบบสามัญคงที่ ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยเท่ากันทุกเดือน ( เว้นแต่งวดสุดท้าย ) และต้องชำระหนี้หมดภายในอายุ 68 ปี

คำขอกู้เงิน

ต้องเสนอผ่านผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้าหน่วยงานซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรง

วงเงินกู้

กู้ได้ไม่เกิน 90% ของมูลค่าหุ้น

การกู้ใหม่

สมาชิกที่ส่งเงินกู้คืนสหกรณ์แล้วไม่น้อยกว่า 6 งวดเดือนจึงมีสิทธิยื่นกู้ใหม่ได้

การอนุมัติเงินกู้

  • หากการตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ครบถ้วนถูกต้อง จะได้รับการอนุมัติเงินกู้ภายในวันศุกร์
  • สหกรณ์จะโอนเงินกู้ เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยที่สมาชิกให้ไว้ในใบคำขอกู้
  • ยื่นคำขอกู้ภายในวันอังคาร ของสัปดาห์

เอกสารประกอบการกู้เงิน

  • คำขอกู้เงินสามัญ
  • สลิปเงินเดือน
  • สำเนาบัตรประชาชน/ข้าราชการ ของผู้กู้
  • สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า ของผู้กู้
  • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือสกุล (ถ้ามี) ของผู้กู้

แชร์ แชร์

KHONKAEN PUBLIC HEALTH SAVING AND CREDIT COOPERATIVE-LIMITED
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด
22/8 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000