เงินกู้สามัญทั่วไป

วงเงินกู้
ไม่เกิน 80 เท่าของเงินเดือน ถือตามอายุสมาชิก (ผู้กู้ต้องทำประกันชีวิตกลุ่ม โดยหักเป็นรายเดือน)
ระยะเวลาการผ่อนชำระ
ไม่เกิน 120 งวดเดือน ผ่อนชำระแบบสามัญคงที่ ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยเท่ากันทุกเดือน ( เว้นแต่งวดสุดท้าย ) และต้องชำระหนี้หมดภายในอายุ 75 ปี
คำขอกู้เงิน
ต้องเสนอผ่านผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้าหน่วยงานซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรง
การกู้ใหม่
สมาชิกที่ส่งเงินกู้คืนสหกรณ์แล้วไม่น้อยกว่า 6 งวดเดือนจึงมีสิทธิยื่นกู้ใหม่ได้
การอนุมัติเงินกู้
 • หากการตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ครบถ้วนถูกต้อง จะได้รับการอนุมัติเงินกู้ภายในวันศุกร์
 • สหกรณ์จะโอนเงินกู้ เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยที่สมาชิกให้ไว้ในใบคำขอกู้
 • ยื่นคำขอกู้ภายในวันอังคาร ของสัปดาห์
เอกสารประกอบการกู้เงิน
 • คำขอกู้เงินสามัญ
 • สลิปเงินเดือน
 • ใบคำขอเอาประกันชีวิตกลุ่ม ของผู้ขอกู้ (ทำครั้งเดียว โดยสหกรณ์จะหักเบี้ยประกันรายเดือน)
 • หนังสือค้ำประกันสำหรับเงินกู้สามัญ
 • สำเนาบัตรประชาชน/ข้าราชการ ทั้งผู้กู้และผู้ค้ำประกัน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า ทั้งผู้กู้และผู้ค้ำประกัน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือสกุล (ถ้ามี) ทั้งผู้กู้และผู้ค้ำประกัน
เกณฑ์เงินกู้สามัญ
ข้าราชการและลูกจ้างประจำ
อายุสมาชิก
(เดือน)
วงเงินกู้
(เท่าของเงินเดือน)
กู้ได้ไม่เกิน งวดส่ง ข,ป ข,ป / พ.
3 25 150,000 90 3 2 / 1
12 30 300,000 90 3 2 / 1
2 40 450,000 108 3 2 / 1
30 50 900,000 120 3 2 / 1
36 60 1,000,000 120 4 3 / 1
42 60 1,200,000 120 4 3 / 1
48 60 1,500,000 120 4 3 / 1
60 70 2,500,000 120 4 3 / 1
60 80 3,000,000 120 5 4 / 1
หมายเหตุ: ทุกวงเงินกู้ ต้องมีหุ้นสะสม 20%
** ข=ข้าราชการ, ป=ลูกจ้างประจำ, พ.=พนักงานราชการ
 • สมาชิกหนึ่งคน ค้ำประกันเงินกู้สามัญทุกประเภทรวมกันได้ไม่เกิน 5 สัญญา และต้องรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วมเต็มวงเงินกู้
 • ข้าราชการบำนาญที่อายุไม่เกิน 65 ปี และลูกจ้างชั่วคราว ค้ำประกันได้ 5 สัญญา แต่ไม่มีสิทธิ์ค้ำประกันเงินกู้สามัญของข้าราชการหรือลูกจ้างประจำ
 • ข้าราชการบำนาญผ่อนชำระเงินกู้ให้เสร็จสิ้นภายในอายุไม่เกิน 75 ปี

แชร์ แชร์

KHONKAEN PUBLIC HEALTH SAVING AND CREDIT COOPERATIVE-LIMITED
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด
22/8 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000