ประวัติการก่อตั้ง

ปี พ.ศ. ๒๕๓๑

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด จดทะเบียน ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๑๑ ชื่อว่า "สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน จำกัด" เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๑ สำนักงานตั้งอยู่ที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายแพทย์คำรณ ไชยศิริ เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการ มีสมาชิกรวมตัวก่อตั้ง จำนวน ๑๒๕ คน เงินทุนเรือนหุ้น ๒๑๖, ๖๕๐ บาท

ปี พ.ศ. ๒๕๓๕

ต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๓๕ คณะกรรมการดำเนินการ ได้เสนอข้อมูล ในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในจังหวัดขอนแก่น จำนวนมาก ยังไม่มีการออมทรัพย์ เพื่อสร้างหลักประกันที่มั่นคง ให้กับตนเองและครอบครัว จึงได้เสนอให้แก้ไขข้อบังคับ เพื่อจดทะเบียนใหม่

ปี พ.ศ. ๒๕๓๖

ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ คณะกรรมการดำเนินการ ได้เสนอให้แก้ไขข้อบังคับ เพื่อจดทะเบียนใหม่ โดยเปลี่ยนชื่อเป็น "สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด" เลขหมายทะเบียนที่ อ.๐๑๐๔๓๑ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๖ และได้ย้ายสำนักงาน มาอยู่ที่ โรงพยาบาลขอนแก่น ชั้น ๒ ตึกกายภาพบำบัด ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ปี พ.ศ. ๒๕๓๘

เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ ต่อมาได้ย้ายสำนักงาน มาอยู่ชั้น ๑ ตึกเภสัชกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๘ (ปัจจุบันรื้อถอนแล้ว) การดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ฯ ได้เจริญรุดหน้าไปอีกระดับหนึ่ง มีการขยายงานของสหกรณ์ เพื่อให้บริการ แก่สมาชิกเพิ่มขึ้น ทำให้แต่ละวันมีสมาชิก มาติดต่อใช้บริการของสหกรณ์ฯ เป็นจำนวนมาก ทำให้สภาพสำนักงาน คับแคบ อีกทั้งยังไม่สะดวกในการให้บริการ แก่สมาชิก

ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะกรรมการดำเนินการ จึงได้นำเรื่องการจัดซื้อ อาคารสำนักงานใหม่ ของสหกรณ์ฯ เข้าปรึกษาในที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๓๘ เพื่อขออนุมัติ งบประมาณต่อที่ประชุมใหญ่ ซึ่งที่ประชุม ได้มีมติอนุมัติงบประมาณ ในการจัดหาอาคารสำนักงาน ในวงเงิน ๕ ล้านบาท

ปี พ.ศ. ๒๕๔๘

ดังนั้น คณะกรรมการดำเนินการ จึงได้จัดซื้อสำนักงานใหม่ อาคารเลขที่ ๒๒/๘ ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 และได้ดำเนินการปรับปรุงต่อเติม ให้เป็นอาคารสำนักงาน ที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้บริการสมาชิกได้สะดวกรวดเร็ว โดยย้ายเข้ามาปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้ซื้ออาคารเพิ่มเติมซึ่งอยู่ติดกับอาคารเดิม อีก ๑ คูหา จำนวนเงิน ๓.๘ ล้านบาท โดยได้ดำเนินการต่อเติม ปรับปรุง และทำพิธีเปิดเป็นทางการเมื่อ วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙ และให้บริการแก่สมาชิก มาจนถึงปัจจุบัน

วิสัยทัศน์

สหกรณ์ชั้นเลิศระดับประเทศที่มั่นคง สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล

พันธกิจ

1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก
2. พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
3. พัฒนาการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ
4. สร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กรและสถาบันการเงินอื่น
5. พัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพ
6. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย
7. พัฒนาสิ่งแวดล้อมและเอื้ออาทรต่อสังคม
8. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาการแก่บุคลากรและสมาชิกของสหกรณ์
9. พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

แชร์ แชร์

KHONKAEN PUBLIC HEALTH SAVING AND CREDIT COOPERATIVE-LIMITED
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด
22/8 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000