วิธีคิดปันผล/เฉลี่ยคืน/ดอกเบี้ย

ตัวอย่าง ปันผล
-ยอดยกมาต้นปี (หุ้นสะสม ต้นปี) 100,000 บาท 
-ยอดหุ้นส่งหักรายเดือนๆ ละ 1,000 บาท
-อัตราเงินปันผล 5.70%

ยอดยกมาต้นปี 100,000 x 5.70% = 5,700.00 บาท
ยอดหุ้นหักรายเดือนๆ ละ 1,000 บาท

 มกราคม   1,000 x (11/12) x 5.70% = 52.25 
 กุมภาพันธ์   1,000 x (10/12) x 5.70% = 47.5 
 มีนาคม   1,000 x (9/12) x 5.70% = 42.75 
 เมษายน   1,000 x (8/12) x 5.70% = 38 
 พฤษภาคม   1,000 x (7/12) x 5.70% = 33.25 
 มิถุนายน   1,000 x (6/12) x 5.70% = 28.5 
 กรกฎาคม   1,000 x (5/12) x 5.70% = 23.75 
 สิงหาคม   1,000 x (4/12) x 5.70% = 19 
 กันยายน   1,000 x (3/12) x 5.70% = 14.25 
 ตุลาคม   1,000 x (2/12) x 5.70% = 9.5 
 พฤศจิกายน   1,000 x (1/12) x 5.70% = 4.75 
 ธันวาคม   1,000 x (0/12) x 5.70% = 0 
   รวมเป็นเงิน 313.50 บาท

 รวมเงินปันผล 5,700 + 313.50 = 6,013.50 บาท

ตัวอย่าง เฉลี่ยคืน 
-ดอกเบี้ยเงินกู้ทั้งปี 50,000 บาท
-อัตราเงินเฉลี่ยคืน 13%

เงินเฉลี่ยคืนที่ได้รับ คือ 50,000 x 13% = 6,500 บาท

ตัวอย่าง ดอกเบี้ยเงินกู้
- คิดดอกเบี้ยรายวัน แบบลดต้น
- ดอกเบี้ยเงินกู้ = หนี้คงเหลือ x อัตราดอกเบี้ย x จำนวนวัน / 365 x 100

ถ้าวงเงินให้กู้ 500,000 บาท ชำระ 120 งวด จะต้องชำระงวดละ 500,000 / 120 = 4,167 ดังนั้น 
เดือนมกราคม จะต้องชำระ เงินต้น 4,167 ดอกเบี้ย 500,000 x 31 x 6.25 / 365 x 100 = 2,654 รวมชำระ 4,167 + 2,654 = 6,821 บาท
เดือนกุมภาพันธ์ จะต้องชำระ เงินต้น 4,167 ดอกเบี้ย 495,833 x 28 x 6.25 / 365 x 100 = 2,377 รวมชำระ 4,167 + 2,377 = 6,544 บาท

ชำระจนกว่าจะครบ 120 งวด หรือหมดภาระหนี้

ตัวอย่าง ดอกเบี้ยเงินรับฝาก 

- คิดดอกเบี้ยรายวัน
- เงินมาฝากออมทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย 3.10 ต่อปี 
- ดอกเบี้ยเงินรับฝาก = เงินคงเหลือ x อัตราดอกเบี้ย x จำนวนวัน / 365 x 100

ถ้าวันที่ 10 มีนาคม สมาชิกนำเงินมาฝาก เงินฝากออมทรัพย์ จำนวน 2,000,000 บาท
ครบกำหนดจ่ายดอกเบี้ย วันที่ 25 ธันวาคม สมาชิกจะได้รับดอกเบี้ย
2,000,000 x 3.10 / 100 x 290 / 365 x 100 = 49,260.27 บาท


** 365 คือจำนวนวันใน 1 ปี ซึ่งบางปีมี 366 วันแชร์ แชร์

KHONKAEN PUBLIC HEALTH SAVING AND CREDIT COOPERATIVE-LIMITED
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด
22/8 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000