วิธีคิดปันผล/เฉลี่ยคืน

ตัวอย่าง ปันผล
-ยอดยกมาต้นปี (หุ้นสะสม ต้นปี) 100,000 บาท 
-ยอดหุ้นส่งหักรายเดือนๆ ละ 1,000 บาท
-อัตราเงินปันผล 5.70%

ยอดยกมาต้นปี 100,000 x 5.70% = 5,700.00 บาท
ยอดหุ้นหักรายเดือนๆ ละ 1,000 บาท

 มกราคม   1,000 x (11/12) x 5.70% = 52.25 
 กุมภาพันธ์   1,000 x (10/12) x 5.70% = 47.5 
 มีนาคม   1,000 x (9/12) x 5.70% = 42.75 
 เมษายน   1,000 x (8/12) x 5.70% = 38 
 พฤษภาคม   1,000 x (7/12) x 5.70% = 33.25 
 มิถุนายน   1,000 x (6/12) x 5.70% = 28.5 
 กรกฎาคม   1,000 x (5/12) x 5.70% = 23.75 
 สิงหาคม   1,000 x (4/12) x 5.70% = 19 
 กันยายน   1,000 x (3/12) x 5.70% = 14.25 
 ตุลาคม   1,000 x (2/12) x 5.70% = 9.5 
 พฤศจิกายน   1,000 x (1/12) x 5.70% = 4.75 
 ธันวาคม   1,000 x (0/12) x 5.70% = 0 
   รวมเป็นเงิน 313.50 บาท

 รวมเงินปันผล 5,700 + 313.50 = 6,013.50 บาท

ตัวอย่าง เฉลี่ยคืน 
-ดอกเบี้ยเงินกู้ทั้งปี 50,000 บาท
-อัตราเงินเฉลี่ยคืน 13%

เงินเฉลี่ยคืนที่ได้รับ คือ 50,000 x 13% = 6,500 บาท


แชร์ แชร์

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด
22/8 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000