เงินฝากประกันหนี้

คือ เงินฝากประเภท ที่ไม่ได้กำหนดระยะเวลาในการฝาก จะฝากเมื่อใดก็ได้ในวันและเวลาทำการ แต่มีเงื่อนไข ในการถอนเงิน จะสามารถถอนเงินได้เมื่อชำระหนี้ที่ค้ำประกันนั้นหมดแล้ว

การเปิดบัญชี

สมาชิกที่กู้เงินสามัญหรือเงินกู้พิเศษ ที่ใช้บุคคลค้ำประกัน สหกรณ์จะหักเงินค้ำประกันหนี้ ร้อยละ 1 จากวงเงินให้กู้ โดยสหกรณ์จะเปิดบัญชีเงินฝากให้สมาชิกอัตโนมัติ

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

ให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ โดยสหกรณ์ จะคำนวณดอกเบี้ยให้เป็นรายวัน ตามยอดเงินคงเหลือ และสหกรณ์จะนำดอกเบี้ย ทบเป็นต้นเงินเข้าบัญชีเงินฝากปีละ 1 ครั้ง ซึ่งสมาชิกจะได้รับดอกเบี้ยเต็มจำนวน โดยได้รับยกเว้นภาษีเงินได้

การถอนเงิน

การถอนเงินจากบัญชีเงินฝาก ต้องใช้ใบถอนเงิน ตามแบบของสหกรณ์ โดยยื่นใบถอนเงินฝากพร้อม สมุดคู่ฝากต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ทั้งนี้ให้ถอนได้ ต่อเมื่อชำระหนี้ที่ค้ำประกันไว้หมดแล้ว

การณีบัญชีเงินฝากสูญหาย

ให้นำหลักฐานการแจ้งความหาย มาขอสมุดบัญชีเล่มใหม่ได้ที่สำนักงานสหกรณ์ โดยมีค่าธรรมเนียม 50 บาท

แชร์ แชร์

KHONKAEN PUBLIC HEALTH SAVING AND CREDIT COOPERATIVE-LIMITED
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด
22/8 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000