เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

คือ เงินฝากประเภท ที่ไม่ได้กำหนดระยะเวลาในการฝาก จะฝากหรือ ถอนเมื่อใดก็ได้ในวันและเวลาทำการ แต่มีเงื่อนไข ในการถอนเงินได้เดือนละหนึ่งครั้ง

การเปิดบัญชี

สมาชิกที่จะเปิดบัญชีเงินฝากต้องยื่นหนังสือ ขอเปิดบัญชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ์พร้อม ตัวอย่างลายมือชื่อของตน โดยจำนวนเงินที่ฝากครั้งแรก ต้องไม่น้อยกว่า 10,000 บาทเป็นเงินสด

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

ให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ โดยสหกรณ์ จะคำนวณดอกเบี้ยให้เป็นรายวัน ตามยอดเงินคงเหลือ และสหกรณ์จะนำดอกเบี้ย ทบเป็นต้นเงินเข้าบัญชีเงินฝากปีละ 1 ครั้ง ซึ่งสมาชิกจะได้รับดอกเบี้ยเต็มจำนวน โดยได้รับยกเว้นภาษีเงินได้

การถอนเงิน

การถอนเงินจากบัญชีเงินฝาก ต้องใช้ใบถอนเงิน ตามแบบของสหกรณ์ โดยยื่นใบถอนเงินฝากพร้อม สมุดคู่ฝากต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ทั้งนี้ให้ถอนได้ เดือนละหนึ่งครั้งโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม หากเดือน ใดมีการถอนมากกว่าหนึ่งครั้ง สหกรณ์จะคิดค่า ธรรมเนียมการถอนครั้งที่สอง และครั้งต่อ ๆ ไป ในอัตราร้อยละ 10 ของจำนวนเงินที่ถอน แต่ต้อง ไม่น้อยกว่า 100 บาท โดยจำนวนเงินคงเหลือในบัญชี ต้องไม่น้อยกว่า 10,000 บาท

การปิดบัญชี

ในกรณีที่ผู้ฝากมีความประสงค์จะปิดบัญชีเงิน ฝากออมทรัพย์ กระทำได้โดยยื่นใบถอนเงินฝาก ( เว้นเฉพาะช่องจำนวนเงินเพื่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จะได้คำนวณดอกเบี้ยเงินฝากให้จนถึงวันปิดบัญชี ) พร้อมสมุดคู่ฝาก

การณีบัญชีเงินฝากสูญหาย

ให้นำหลักฐานการแจ้งความหาย มาขอสมุดบัญชีเล่มใหม่ได้ที่สำนักงานสหกรณ์ โดยมีค่าธรรมเนียม 50 บาท


แชร์ แชร์

KHONKAEN PUBLIC HEALTH SAVING AND CREDIT COOPERATIVE-LIMITED
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด
22/8 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000