เงินฝากออมทรัพย์

คือ เงินฝากประเภท ที่ไม่ได้กำหนดระยะเวลาในการฝาก จะฝากหรือ ถอนเมื่อใดก็ได้ในวันและเวลาทำการ

การเปิดบัญชี

สมาชิกที่จะเปิดบัญชีเงินฝากต้องยื่นหนังสือ ขอเปิดบัญชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ์พร้อม ตัวอย่างลายมือชื่อของตน โดยจำนวนเงินฝากใน บัญชีต้องไม่น้อยกว่า 100 บาทเป็นเงินสด

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์

อัตราดอกเบี้ยให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ โดยสหกรณ์ จะคำนวณดอกเบี้ยให้เป็นรายวัน ตามยอดเงินคงเหลือ และสหกรณ์จะนำดอกเบี้ย ทบเป็นต้นเงินเข้าบัญชีเงินฝากปีละ 1 ครั้ง สมาชิกจะได้รับดอกเบี้ยเต็มจำนวน โดยได้รับยกเว้นภาษีเงินได้

การถอนเงิน

การถอนเงินจากบัญชีเงินฝาก ต้องใช้ใบถอนเงิน ตามแบบของสหกรณ์ โดยยื่นใบถอนเงินฝากพร้อม สมุดคู่ฝากต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ทั้งนี้ ถอนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม

การปิดบัญชี

ในกรณีที่ผู้ฝากมีความประสงค์จะปิดบัญชีเงิน ฝากออมทรัพย์ กระทำได้โดยยื่นใบถอนเงินฝาก ( เว้นเฉพาะช่องจำนวนเงินเพื่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จะได้คำนวณดอกเบี้ยเงินฝากให้จนถึงวันปิดบัญชี ) พร้อมสมุดคู่ฝาก

การณีบัญชีเงินฝากสูญหาย

ให้นำหลักฐานการแจ้งความหาย มาขอสมุดบัญชีเล่มใหม่ได้ที่สำนักงานสหกรณ์ โดยมีค่าธรรมเนียม 50 บาท


แชร์ แชร์

KHONKAEN PUBLIC HEALTH SAVING AND CREDIT COOPERATIVE-LIMITED
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด
22/8 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000