สวัสดิการสมาชิก

เงินขวัญถุงสมาชิก

สหกรณ์จ่ายเงินขวัญถุงให้แก่สมาชิกเมื่อสมาชิออกจากราชการ หรืองานประจำด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้

 • ออกจากราชการเมื่อเกษียณอายุ
 • ลาออกจากราชการ
 • ลาออกจากงานประจำ
 • เสียชีวิต

โดยมีหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน ดังต่อไปนี้

 1. เป็นสมาชิกสหกรณ์ตั้งแต่ 10 ปี ถึง 15 ปี จ่ายเงินขวัญถุง 10,000 บาท
 2. เป็นสมาชิกสหกรณ์ตั้งแต่ 16 ปี ถึง 20 ปี จ่ายเงินขวัญถุง 20,000 บาท
 3. เป็นสมาชิกสหกรณ์ตั้งแต่ 21 ปี ถึง 25 ปี จ่ายเงินขวัญถุง 30,000 บาท
 4. เป็นสมาชิกสหกรณ์ตั้งแต่ 26 ปี ถึง 30 ปี จ่ายเงินขวัญถุง 40,000 บาท
 5. เป็นสมาชิกสหกรณ์ตั้งแต่ 31 ปีขึ้นไป จ่ายเงินขวัญถุง 50,000 บาท

การนับระยะเวลาการเป็นสมาชิก ให้นับจากวัน เดือน ปีที่สมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ครั้งสุดท้าย จนถึงวันที่เกษียณอายุ ลาออกจากราชการ ลาออกจากงานประจำ หรือเสียชีวิต ถ้ามีเศษของปีเกินกว่า 6 เดือน ให้นับเป็น 1 ปี

เงินสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต

สหกรณ์จ่ายเงินจากกองทุนสงเคราะห์สมาชิกที่เสียชีวิตให้แก่ทายาท เมื่อสมาชิกเสียชีวิตเท่านั้น โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

 1. จำนวนเงินที่จ่าย ให้จ่ายเป็นเงินสงเคราะห์สมาชิกที่เสียชีวิตทันที่ได้รับแจ้งว่าสมาชิกเสียชีวิตเป็นเงิน 30,000 บาท
 2. จำนวนเงินที่จ่ายเพิ่มให้จ่ายตามอายุการเป็นสมาชิกสหกรณ์ โดยให้จ่ายในวงเงิน 5,000 บาทต่อปี และถ้าหากสมาชิกยังมีหนี้กับสหกรณ์ ให้สหกรณ์นำเงินที่ต้องจ่ายมาชำระหนี้แก่สหกรณ์ก่อน ส่วนที่เหลือให้นำจ่ายแก่ทายาทต่อไป

การนับระยะเวลาการเป็นสมาชิก ให้นับจากวัน เดือน ปีที่สมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ครั้งสุดท้าย จนถึงวันเสียชีวิต ถ้ามีเศษของปีเกินกว่า 6 เดือนให้นับเป็น 1 ปี

สวัสดิการกรณีโสดหรือสมรสแต่ไม่มีบุตร

มอบให้สมาชิกที่เป็นโสดหรือแต่งงานแล้วแต่ไม่มีบุตร ที่มีอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป และเป็นสมาชิกติดต่อกันไม่ต่ำกว่า 15 ปี รายละ 3,000 บาท

ประกันชีวิตกลุ่ม

จัดหาบริษัทประกันชีวิตให้สมาชิกและสมาชิกสมทบ ในอัตราเบี้ยประกันต่ำ วงเงิน 500,000 บาท สามารถทำได้ 5 กรมธรรม์ วงเงินคุ้มครองสูงสุด 3 ล้านบาท


แชร์ แชร์

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด
22/8 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000