โครงการแก้หนี้แก้จนคนสหกรณ์ดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 4.75 ต่อปี

KHONKAEN PUBLIC HEALTH SAVING AND CREDIT COOPERATIVE-LIMITED
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด
22/8 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000