ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและมีสิทธิ์ลงสมัครเพื่อรับเลือกตั้งเป็นประธานและกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ปี 2565

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

รายการไฟล์แนบ
ประกาศ ประธาน+กรรมการ ปี 2565.pdf
แชร์ แชร์

KHONKAEN PUBLIC HEALTH SAVING AND CREDIT COOPERATIVE-LIMITED
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด
22/8 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000