ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ ปี 2565

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

รายการไฟล์แนบ
ประกาศรายชื่อ ผู้แทน ปี 2565.pdf
แชร์ แชร์

KHONKAEN PUBLIC HEALTH SAVING AND CREDIT COOPERATIVE-LIMITED
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด
22/8 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000