รายชื่อชำระเงินคงสภาพสมาชิก กสธท. (ล้านที่ 2) ประจำปี 2565

KHONKAEN PUBLIC HEALTH SAVING AND CREDIT COOPERATIVE-LIMITED
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด
22/8 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000