ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานและกรรมการสหกรณ์ ประจำปี 2563

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

รายการไฟล์แนบ
ผลการเลือกตั้ง 2563.pdf
แชร์ แชร์

KHONKAEN PUBLIC HEALTH SAVING AND CREDIT COOPERATIVE-LIMITED
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด
22/8 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000