ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา (กกส.) ประจำปี 2563

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

รายการไฟล์แนบ
คำสั่ง กกส.pdf
แชร์ แชร์

KHONKAEN PUBLIC HEALTH SAVING AND CREDIT COOPERATIVE-LIMITED
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด
22/8 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000