ประกาศรับสมัครเพื่อรับเลือกตั้งให้เป็นผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ ปี 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด
22/8 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000