ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หน่วยงานภายในขอนแก่น)

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด
22/8 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000