แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา (กกส.) ประจำปี 2562

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

รายการไฟล์แนบ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา (กกส.).pdf
แชร์ แชร์

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด
22/8 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000