ขอเชิญร่วมเข้าชื่อเสนอกฏหมายโดยประชาชน (แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542)

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

รายการไฟล์แนบ
ขอเชิญเข้าชื่อเสนอกฏหมาย.pdf
แชร์ แชร์

KHONKAEN PUBLIC HEALTH SAVING AND CREDIT COOPERATIVE-LIMITED
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด
22/8 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000