ใบสมัครเข้ารับการอบรมอาชีพเสิรม ประจำปี 2561

ใบสมัคร ตามไฟล์แนบครับ

ส่งใบสมัครภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ณ สำนักงานสหกรณ์

รายการไฟล์แนบ
อาชีพเสริม.pdf
แชร์ แชร์

KHONKAEN PUBLIC HEALTH SAVING AND CREDIT COOPERATIVE-LIMITED
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด
22/8 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000