ประกาศ รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2561

KHONKAEN PUBLIC HEALTH SAVING AND CREDIT COOPERATIVE-LIMITED
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด
22/8 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000