รับสมัครขอทุนการศึกษาบุตร ปี 60 ตั้งแต่ 1 กค. - 31 สค. 60

แจ้งสมาชิก สหกรณ์เริ่มรับสมัครขอทุนการศึกษาบุตรประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 สิงหาคม 2560 สำหรับสมาชิกที่ได้รับทุนบุตรแล้ว ในปี 2558 - 2559 ไม่มีสิทธิ์ขอครับ ดาวโหลดใบสมัคร ตามไฟล์แนบ

รายการไฟล์แนบ
img003.pdf
แชร์ แชร์

KHONKAEN PUBLIC HEALTH SAVING AND CREDIT COOPERATIVE-LIMITED
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด
22/8 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000