แจ้งสมาชิก ตรวจสอบรายการโอนเงิน

รายการโอนเงิน

วันที่

สาขา

รหัสรายการ

จำนวนเงิน

24/9/2558 422 ฝากเงินสด 735.00
28/9/2558 238 ฝากผ่าน ADM 6,030.00
20/9/2558   ฝากเงินสด 2,000.00
1/10/2558   โอนผ่าน 4,500.00
6/10/2558 โอนผ่าน 1,000,000.00

กรุณาติดต่อสำนักงานสหกรณ์ด่วน เพื่อปรับปรุงรายการรับชำระของท่าน

รายการไฟล์แนบ
-- ไม่มีไฟล์แนบ
แชร์ แชร์

KHONKAEN PUBLIC HEALTH SAVING AND CREDIT COOPERATIVE-LIMITED
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด
22/8 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000