แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา (กกส.) ปี 58

ขอให้ตัวแทนหน่วยงาน ติดต่อขอรับหนังสือฉบับจริง ได้ที่สำนักงานสหกรณ์

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

รายการไฟล์แนบ
หนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา (กกส.) ปี 58
แชร์ แชร์

KHONKAEN PUBLIC HEALTH SAVING AND CREDIT COOPERATIVE-LIMITED
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด
22/8 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000