แจ้งสมาชิก สสทธ. รับหนังสือสำคัญการเป็นสมาชิก รอบเดือนตุลาคม 57

สมาชิกสหกรณ์ฯ ที่สมัครสมาชิก สสทธ. รอบเดือนตุลาคม 2557


บัดนี้ สสทธ. ได้ส่งหนังสือสำคัญการเป็นสมาชิกมายังสหกรณ์แล้ว


จึงขอแจ้งให้มารับ หนังสือสำคัญการเป็นสมาชิก สสทธ. 

ที่สำนักงานสหกรณ์ โดยมีรายชื่อตามไฟล์ที่แนบต่อไปนี้


รายการไฟล์แนบ
รายชื่อสสทธ. รอบตุลาคม 2557
แชร์ แชร์

KHONKAEN PUBLIC HEALTH SAVING AND CREDIT COOPERATIVE-LIMITED
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด
22/8 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000