แจ้งสมาชิก สสทธ. รับหนังสือสำคัญการเป็นสมาชิก รอบเดือนตุลาคม 57

สมาชิกสหกรณ์ฯ ที่สมัครสมาชิก สสทธ. รอบเดือนตุลาคม 2557


บัดนี้ สสทธ. ได้ส่งหนังสือสำคัญการเป็นสมาชิกมายังสหกรณ์แล้ว


จึงขอแจ้งให้มารับ หนังสือสำคัญการเป็นสมาชิก สสทธ. 

ที่สำนักงานสหกรณ์ โดยมีรายชื่อตามไฟล์ที่แนบต่อไปนี้


รายการไฟล์แนบ
รายชื่อสสทธ. รอบตุลาคม 2557
แชร์ แชร์

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด
22/8 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000