รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์

อาศัยความตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  จำกัด  ชุดที่ 27 ครั้งที่ 3/2557 วันที่  26  มีนาคม  2558  มีมติให้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อทำการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ 


ตำแหน่งที่รับสมัคร
 เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย  จำนวน  1  อัตรา เงินเดือน 8,340.- บาท และค่าครองชีพตามระเบียบสหกรณ์ฯ


ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก  ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 1
17 เมษายน 2558  ในเวลาราชการ ณ  สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด

>> รายละเอียดคุณสมบัติ วัน เวลา สถานที่สอบ <<

รายการไฟล์แนบ
-- ไม่มีไฟล์แนบ
แชร์ แชร์

KHONKAEN PUBLIC HEALTH SAVING AND CREDIT COOPERATIVE-LIMITED
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด
22/8 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000