สสธท. แจ้งเปลี่ยน แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ มีผล 1 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป

ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสมาคม สสธท. เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติปรับปรุงแก้ไขและกำหนด ใบรับรองแพทย์สมาคม ตามข้อสังเกตและคำแนะนำของแพทย์ผู้ออกใบรับรองแพทย์ทั่วประเทศ เพื่อประโยชน์กับสมาชิกผู้สมัคร และทำให้เกิดความมั่นคงแก่สมาคมต่อไป

สมาชิกที่ต้องการสมัคร สสธท. สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ใหม่ ได้ที่ www.cpct.or.th หรือขอรับได้ที่สำนักงานสหกรณ์ฯ

รายการไฟล์แนบ
-- ไม่มีไฟล์แนบ
แชร์ แชร์

KHONKAEN PUBLIC HEALTH SAVING AND CREDIT COOPERATIVE-LIMITED
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด
22/8 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000