ประเภทตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว / ชั่วคราววิชาชีพ

# ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว # ตำแหน่งชั่วคราววิชาชีพ # ตำแหน่งชั่วคราววิชาชีพ
1 พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ 1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 32 ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์
2 เจ้าหน้าที่บริการ 2 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 33 ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
3 คนงาน 3 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 34 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
4 พนักงานขับรถยนต์ 4 ตำแหน่งบุคลากร 35 ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์
5 พนักงานนวดแผนไทย 5 ตำแหน่งนิติกร 36 ตำแหน่งช่างภาพการแพทย์
6 พนักงานทั่วไป 6 ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ 37 ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา
7 พนักงานบริการอาหาร 7 ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติ 38 ตำแหน่งนายช่างอิเล็กทรอนิกส์
    8 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 39 ตำแหน่งช่างอิเล็กทรอนิกส์
    9 ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี 40 ตำแหน่งนายช่างเทคนิค(เครื่องกล)
    10 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 41 ตำแหน่งนายช่างเทคนิค(เครื่องไฟฟ้า)
    11 ตำแหน่งนายแพทย์ 42 ตำแหน่งนายช่างเทคนิค
    12 ตำแหน่งทันตแพทย์ 43 ตำแหน่งช่างเทคนิค
    13 ตำแหน่งเภสัชกร 44 ตำแหน่งช่างโยธา
    14 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 45 ตำแหน่งนายช่างโยธา
    15 ตำแหน่งโภชนากร 46 ตำแหน่งวิศวกร
    16 ตำแหน่งนักโภชนาการ 47 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
    17 ตำแหน่งนักจิตวิทยา 48 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธรุการ
    18 ตำแหน่งพยาบาลเทคนิค 49 ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
    19 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 50 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ
    20 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์ 51 ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
    21 ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ 52 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา
    22 ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด 53 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องสมุด
    23 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ 54 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
    24 ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 55 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
    25 ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม 56 ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด
    26 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 57 ตำแหน่งช่างไฟฟ้า
    27 ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 58 ตำแหน่งพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
    28 ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข 59 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์
    29 ตำแหน่งนายช่างเทคนิค 60 ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์
    30 ตำแหน่งวิทยาจารย์ 61 ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม
    31 ตำแหน่งบรรณารักษ์ 62 ตำแหน่งผู้ช่วยเภสัชกร
รายการไฟล์แนบ
-- ไม่มีไฟล์แนบ
แชร์ แชร์

KHONKAEN PUBLIC HEALTH SAVING AND CREDIT COOPERATIVE-LIMITED
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด
22/8 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000