คณะกรรมการอำนวยการ


ดร.กมล ศรีล้อม
ประธานกรรมการ

พุทธา ศรีเกิน
รองประธาน

ยงยุท ล่าม่วง
รองประธาน

บุญโรม สิทธิ์ทองหลาง
เลขานุการ

ประจวบ บุญทัน
เหรัญญิก

คณะกรรมการเงินกู้


กุศล แสงอรุณ
ประธานกรรมการเงินกู้

บรรลือศัก เวียงนนท์
กรรมการ

ไชยพร สิงห์กุล
กรรมการ

ประชัน เสาไพบูลย์
กรรมการ

ประถม เปจะโป๊ะ
กรรมการ

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์


สำราญ แดนสุข
ประธานกรรมการศึกษา

กิตติศักดิ์ ด้วงบุดศรี
กรรมการ

วิรถ โคตรโสภา
กรรมการ

ธาดาวรรณ ภูมาตนา
กรรมการ

บรรดิษ งามคุณ
กรรมการ

ผู้ตรวจสอบกิจการ


สุรัชชนา ประมินทร์
ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ

ทัศนี ศรีราช
ผู้ตรวจสอบกิจการ

บุญเรือง สมภักดี
ผู้ตรวจสอบกิจการ

เหมชาติ นีละสมิต
ผู้ตรวจสอบกิจการ

พิศิษฐ์ โกจารย์ศรี
ผู้ตรวจสอบกิจการ

ฝ่ายจัดการ


สุรศักดิ์ วโนทยาโรจน์
ผู้จัดการ

ปรีชา ชินคำหาร
รองผู้จัดการ

สังวาลย์ บำรุงศรี
รองผู้จัดการ

ชลกัลป์ วรรณโก
ผู้ช่วยผู้จัดการ

ถนอม จันทรพิชัย
ผู้ช่วยผู้จัดการ

กตติโชติ ลดาวดี
ผู้ช่วยผู้จัดการ

วิไลวรรณ มาลาคุ้ม
หน.ฝ่ายการเงิน

พัสดาพร สอนถม
หน.ฝ่ายบัญชี

รัชนี สีสงคราม
หน.ฝ่ายสินเชื่อ

ยุทธการ สีลาโคตร
หน.ฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน

ศิรินทร อาราษฎร์
หน.หน่วย รพ.ขก.

มลฤดี เจริญคุณ
หน.ฝ่ายบริหาร

รัชกร นนท์ศิริ
หน.ฝ่ายไอที

จุฑารัตน์ สุทธิคุณ
หน.ฝ่ายสวัสดิการ

วิเชียร แสนสุภา
จนท.การเงิน

จินธิดา บุญทา
จนท.บัญชี

ลักขณา แดนสุข
จนท.ธุรการ

สุธาสินี มั่นคง
จนท.การเงิน

จิรวรรณ โคตรชมภู
จนท.สินเชื่อ

พรรษกร เย็นขัน
จนท.สินเชื่อ

อรนุช ทับพิมล
จนท.สินเชื่อ

ณัฏธนันท์ จันทร์พิมพ์
จนท.สินเชื่อ

ปองเพชร ศรีจารย์
นิติกร

จารุวรรณ บุญเพ็ง
จนท.สินเชื่อ

วชิราภรณ์ ภาโนมัย
จนท.สินเชื่อ

สาธิกา อัศวพัฒน์
จนท.สินเชื่อ

กิตติพงศกร ศรีปัตตา
จนท.การเงิน

ปัญจพร ประไชโย
จนท.บริการทั่วไป

วิรัลพัชร ชมบุญ
จนท.สินเชื่อ

สิริญาพักตร์ เสาไพบูลย์
จนท.บัญชี

รชารินทร์ อาลัยลักษ์
จนท.สวัสดิการ

KHONKAEN PUBLIC HEALTH SAVING AND CREDIT COOPERATIVE-LIMITED
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด
22/8 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000