คณะกรรมการอำนวยการ


ดร.กมล ศรีล้อม
ประธานกรรมการ

ปรีชา ชินคำหาร
รองประธาน

โพธิ์ชัย โสภาราษฎร์
รองประธาน

ประจวบ บุญทัน
เหรัญญิก

วิทวัส อาลัยลักษ์
เลขานุการ

คณะกรรมการเงินกู้


กุศล แสงอรุณ
ประธานกรรมการเงินกู้

ยงยุท ล่าม่วง
กรรมการ

มนัญชัย รูปต่ำ
กรรมการ

อมรรัตน์ จันทร์เล็ก
กรรมการ

ประชัน เสาไพบูลย์
กรรมการ

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์


ไพฑูรย์ มั่นคง
ประธานกรรมการศึกษา

ไพฑูรย์ กาสีชา
กรรมการ

บรรลือศัก เวียงนนท์
กรรมการ

นายสมเพชร ชมบุญ
กรรมการ

ประถม เปจะโป๊ะ
กรรมการ

ผู้ตรวจสอบกิจการ


วงษ์เสน่ห์ เครื่องฉาย
ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ

ทัศนีย์ ทินราช
ผู้ตรวจสอบกิจการ

พิศิษฐ์ โกจารย์ศรี
ผู้ตรวจสอบกิจการ

สุรัชชนา ประมินทร์
ผู้ตรวจสอบกิจการ

ทัศนี ศรีราช
ผู้ตรวจสอบกิจการ

ฝ่ายจัดการ


สุรศักดิ์ วโนทยาโรจน์
ผู้จัดการ

สังวาลย์ บำรุงศรี
ผู้ช่วยผู้จัดการ

วิไลวรรณ มาลาคุ้ม
หน.ฝ่ายการเงิน

พัสดาพร สอนถม
หน.ฝ่ายบัญชี

ถนอม จันทรพิชัย
หน.ฝ่ายสินเชื่อ

ชลกัลป์ วรรณโก
หน.ฝ่ายธุรการ

กตติโชติ ลดาวดี
หน.ฝ่ายไอที

วิเชียร แสนสุภา
จนท.การเงิน

จินธิดา บุญทา
จนท.บัญชี

ยุทธการ สีลาโคตร
จนท.เร่งรัดหนี้สิน

ลักขณา แดนสุข
จนท.ธุรการ

รัชกร นนท์ศิริ
โปรแกรมเมอร์

มลฤดี เจริญคุณ
จนท.สินเชื่อ

ศิรินทร อาราษฎร์
จนท.สินเชื่อ

รัชนี สีสงคราม
จนท.สินเชื่อ

จุฑารัตน์ สุทธิคุณ
จนท.สินเชื่อ

จิรวรรณ โคตรชมภู
จนท.สินเชื่อ

พรรษกร เย็นขัน
จนท.สินเชื่อ

อรนุช ทับพิมล
จนท.สินเชื่อ

ณัฏธนันท์ จันทร์พิมพ์
จนท.สินเชื่อ

ปัญจพร ประไชโย
จนท.บริการทั่วไป

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด
22/8 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000