คณะกรรมการอำนวยการ


ดร.กมล ศรีล้อม
ประธานกรรมการ

สมเพชร ชมบุญ
รองประธาน

ยงยุท ล่าม่วง
รองประธาน

มนัญชัย รูปต่ำ
เหรัญญิก

บุญโรม สิทธิ์ทองหลาง
เลขานุการ

คณะกรรมการเงินกู้


กุศล แสงอรุณ
ประธานกรรมการเงินกู้

บรรลือศัก เวียงนนท์
กรรมการ

ไพฑูรย์ กาสีชา
กรรมการ

ธาดาวรรณ ภูมาตนา
กรรมการ

ประชัน เสาไพบูลย์
กรรมการ

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์


สำราญ แดนสุข
ประธานกรรมการศึกษา

กิตติศักดิ์ ด้วงบุดศรี
กรรมการ

อมรรัตน์ จันทร์เล็ก
กรรมการ

ไชยพร สิงห์กุล
กรรมการ

บรรดิษ งามคุณ
กรรมการ

ผู้ตรวจสอบกิจการ


สุรัชชนา ประมินทร์
ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ

ทัศนี ศรีราช
ผู้ตรวจสอบกิจการ

บุญเรือง สมภักดี
ผู้ตรวจสอบกิจการ

ทัศนีย์ ทินราช
ผู้ตรวจสอบกิจการ

วงษ์เสน่ห์ เครื่องฉาย
ผู้ตรวจสอบกิจการ

ฝ่ายจัดการ


สุรศักดิ์ วโนทยาโรจน์
ผู้จัดการ

สังวาลย์ บำรุงศรี
ผู้ช่วยผู้จัดการ

วิไลวรรณ มาลาคุ้ม
หน.ฝ่ายการเงิน

พัสดาพร สอนถม
หน.ฝ่ายบัญชี

ถนอม จันทรพิชัย
หน.ฝ่ายสินเชื่อ

ชลกัลป์ วรรณโก
หน.ฝ่ายธุรการ

กตติโชติ ลดาวดี
หน.ฝ่ายไอที

ศิรินทร อาราษฎร์
จนท.สินเชื่อ

รัชนี สีสงคราม
จนท.สินเชื่อ

สุธาสินี มั่นคง
จนท.การเงิน

วิเชียร แสนสุภา
จนท.การเงิน

จินธิดา บุญทา
จนท.บัญชี

ยุทธการ สีลาโคตร
จนท.เร่งรัดหนี้สิน

ลักขณา แดนสุข
จนท.ธุรการ

รัชกร นนท์ศิริ
โปรแกรมเมอร์

มลฤดี เจริญคุณ
จนท.สินเชื่อ

จุฑารัตน์ สุทธิคุณ
จนท.สินเชื่อ

จิรวรรณ โคตรชมภู
จนท.สินเชื่อ

อรนุช ทับพิมล
จนท.สินเชื่อ

ณัฏธนันท์ จันทร์พิมพ์
จนท.สินเชื่อ

จารุวรรณ บุญเพ็ง
จนท.สินเชื่อ

วชิราภรณ์ ภาโนมัย
จนท.สินเชื่อ

พรรษกร เย็นขัน
จนท.สินเชื่อ

ปองเพชร ศรีจารย์
นิติกร

ปัญจพร ประไชโย
จนท.บริการทั่วไป

KHONKAEN PUBLIC HEALTH SAVING AND CREDIT COOPERATIVE-LIMITED
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด
22/8 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000