สวัสดิการสมาชิก

เงินขวัญถุงสมาชิก
สหกรณ์จ่ายเงินขวัญถุงให้แก่สมาชิกเมื่อสมาชิออกจากราชการ หรืองานประจำด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้
 • ออกจากราชการเมื่อเกษียณอายุ
 • ลาออกจากราชการ
 • ลาออกจากงานประจำ
 • เสียชีวิต
โดยมีหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน ดังต่อไปนี้
 1. เป็นสมาชิกสหกรณ์ตั้งแต่ 10 ปี ถึง 15 ปี จ่ายเงินขวัญถุง 10,000 บาท
 2. เป็นสมาชิกสหกรณ์ตั้งแต่ 16 ปี ถึง 20 ปี จ่ายเงินขวัญถุง 20,000 บาท
 3. เป็นสมาชิกสหกรณ์ตั้งแต่ 21 ปี ถึง 25 ปี จ่ายเงินขวัญถุง 30,000 บาท
 4. เป็นสมาชิกสหกรณ์ตั้งแต่ 26 ปี ถึง 30 ปี จ่ายเงินขวัญถุง 40,000 บาท
 5. เป็นสมาชิกสหกรณ์ตั้งแต่ 31 ปีขึ้นไป จ่ายเงินขวัญถุง 50,000 บาท
การนับระยะเวลาการเป็นสมาชิก ให้นับจากวัน เดือน ปีที่สมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ครั้งสุดท้าย จนถึงวันที่เกษียณอายุ ลาออกจากราชการ ลาออกจากงานประจำ หรือเสียชีวิต ถ้ามีเศษของปีเกินกว่า 6 เดือน ให้นับเป็น 1 ปี

เงินสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต
สหกรณ์จ่ายเงินจากกองทุนสงเคราะห์สมาชิกที่เสียชีวิตให้แก่ทายาท เมื่อสมาชิกเสียชีวิตเท่านั้น โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
 1. จำนวนเงินที่จ่าย ให้จ่ายเป็นเงินสงเคราะห์สมาชิกที่เสียชีวิตทันที่ได้รับแจ้งว่าสมาชิกเสียชีวิตเป็นเงิน 30,000 บาท
 2. จำนวนเงินที่จ่ายเพิ่มให้จ่ายตามอายุการเป็นสมาชิกสหกรณ์ โดยให้จ่ายในวงเงิน 5,000 บาทต่อปี และถ้าหากสมาชิกยังมีหนี้กับสหกรณ์ ให้สหกรณ์นำเงินที่ต้องจ่ายมาชำระหนี้แก่สหกรณ์ก่อน ส่วนที่เหลือให้นำจ่ายแก่ทายาทต่อไป
การนับระยะเวลาการเป็นสมาชิก ให้นับจากวัน เดือน ปีที่สมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ครั้งสุดท้าย จนถึงวันเสียชีวิต ถ้ามีเศษของปีเกินกว่า 6 เดือนให้นับเป็น 1 ปี

ทุนการศึกษาบุตร
มอบให้บุตรสมาชิก ที่เรียนอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษา - ปริญญาตรี ผู้ขอต้องเป็นสมาชิกติดต่อกันอย่างน้อย 2 ปี แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ (1) ระดับประถมศึกษา ทุนละ 2,000 บาท (2) ระดับมัธยมศึกษา ทุนละ 2,500 บาท และ (3) ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ทุนละ 3,500
สวัสดิการกรณีโสดหรือสมรสแต่ไม่มีบุตร
มอบให้สมาชิกที่เป็นโสดหรือแต่งงานแล้วแต่ไม่มีบุตร ที่มีอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป และเป็นสมาชิกติดต่อกันไม่ต่ำกว่า 15 ปี รายละ 3,500 บาท
ประกันชีวิตกลุ่ม
จัดหาบริษัทประกันชีวิตให้สมาชิก ในอัตราเบี้ยประกันต่ำ สามารถทำได้ 8 กรมธรรม์ วงเงินคุ้มครองสูงสุด 6 ล้านบาท

ข่าวประชาสัมพันธ์

KPH-Easy Mobile

แอพลิเคชั่น สำหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เพื่อขยายการให้บริการสมาชิกผ่านมือถือ สะดวกง่าย ทุกที่ ทุกเวลา สามารถเรียกดูข้อมูลต่างๆ คำนวณสิทธิ์การกู้ ฯลฯ อนึ่งเสมือนท่านอยู่ที่สหกรณ์ด้วยตนเอง

application qr_code

*ใช้ได้กับ iOS 11.0+, Android 5.0 ขึ้นไป.

รวมลิงค์สหกรณ์

KHONKAEN PUBLIC HEALTH SAVING AND CREDIT COOPERATIVE-LIMITED
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด
22/8 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000