เงินขวัญถุงสมาชิก

สหกรณ์จ่ายเงินขวัญถุงให้แก่สมาชิกเมื่อสมาชิออกจากราชการ หรืองานประจำด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้

  • ออกจากราชการเมื่อเกษียณอายุ
  • ลาออกจากราชการ
  • ลาออกจากงานประจำ
  • เสียชีวิต

โดยมีหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน ดังต่อไปนี้

  • เป็นสมาชิกสหกรณ์ตั้งแต่ 10 ปี ถึง 15 ปี จ่ายเงินขวัญถุง 10,000 บาท
  • เป็นสมาชิกสหกรณ์ตั้งแต่ 16 ปี ถึง 20 ปี จ่ายเงินขวัญถุง 20,000 บาท
  • เป็นสมาชิกสหกรณ์ตั้งแต่ 21 ปี ถึง 25 ปี จ่ายเงินขวัญถุง 30,000 บาท
  • เป็นสมาชิกสหกรณ์ตั้งแต่ 26 ปี ถึง 30 ปี จ่ายเงินขวัญถุง 40,000 บาท
  • เป็นสมาชิกสหกรณ์ตั้งแต่ 31 ปีขึ้นไป จ่ายเงินขวัญถุง 50,000 บาท

การนับระยะเวลาการเป็นสมาชิก ให้นับจากวัน เดือน ปีที่สมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ครั้งสุดท้าย จนถึงวันที่เกษียณอายุ ลาออกจากราชการ ลาออกจากงานประจำ หรือเสียชีวิต ถ้ามีเศษของปีเกินกว่า 6 เดือน ให้นับเป็น 1 ปี

เงินสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต

สหกรณ์จ่ายเงินจากกองทุนสงเคราะห์สมาชิกที่เสียชีวิตให้แก่ทายาท เมื่อสมาชิกเสียชีวิตเท่านั้น โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

จำนวนเงินที่จ่าย ให้จ่ายเป็นเงินสงเคราะห์สมาชิกที่เสียชีวิตทันที่ได้รับแจ้งว่าสมาชิกเสียชีวิตเป็นเงิน 30,000 บาท จำนวนเงินที่จ่ายเพิ่มให้จ่ายตามอายุการเป็นสมาชิกสหกรณ์ โดยให้จ่ายในวงเงิน 5,000 บาทต่อปี และถ้าหากสมาชิกยังมีหนี้กับสหกรณ์ ให้สหกรณ์นำเงินที่ต้องจ่ายมาชำระหนี้แก่สหกรณ์ก่อน ส่วนที่เหลือให้นำจ่ายแก่ทายาทต่อไป

การนับระยะเวลาการเป็นสมาชิก ให้นับจากวัน เดือน ปีที่สมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ครั้งสุดท้าย จนถึงวันเสียชีวิต ถ้ามีเศษของปีเกินกว่า 6 เดือนให้นับเป็น 1 ปี

สวัสดิการกรณีโสดหรือสมรสแต่ไม่มีบุตร

มอบให้สมาชิกที่เป็นโสดหรือแต่งงานแล้วแต่ไม่มีบุตร ที่มีอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป และเป็นสมาชิกติดต่อกันไม่ต่ำกว่า 15 ปี รายละ 3,000 บาท

ประกันชีวิตกลุ่ม

จัดหาบริษัทประกันชีวิตให้สมาชิก ในอัตราเบี้ยประกันต่ำ สามารถทำได้ 6 กรมธรรม์ วงเงินคุ้มครองสูงสุด 4 ล้านบาท

ข่าวประชาสัมพันธ์

KPH-Easy Mobile

แอพลิเคชั่น สำหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เพื่อขยายการให้บริการสมาชิกผ่านมือถือ สะดวกง่าย ทุกที่ ทุกเวลา สามารถเรียกดูข้อมูลต่างๆ คำนวณสิทธิ์การกู้ ฯลฯ อนึ่งเสมือนท่านอยู่ที่สหกรณ์ด้วยตนเอง

application qr_code

*ใช้ได้กับ iOS 11.0+, Android 5.0 ขึ้นไป.

รวมลิงค์สหกรณ์

KHONKAEN PUBLIC HEALTH SAVING AND CREDIT COOPERATIVE-LIMITED
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด
22/8 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000