แชร์ แชร์ แชร์

เงินกู้พิเศษพัฒนาคุณภาพชีวิต

วัตถุประสงค์ 

เพื่อชำระหนี้บุคคล / สถาบันการเงิน

วงเงินกู้ 

 • วงเงินสูงสุด 100 เท่าของเงินเดือน + เงินประจำตำแหน่ง  แต่ไม่เกิน  3,500,000 บาท
 • หักเงิน 1% ของวงเงินกู้ เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สำหรับประกันหนี้

การขอกู้ใหม่

ขอกู้ใหม่ได้หลังจากส่งหักแล้ว 6 งวด

หุ้นขั้นต่ำ

 • มีหุ้นสะสมร้อยละ 15 ของวงเงินกู้  แต่ต้องไม่ต่ำกว่า  50,000 บาท
 • พนักงานราชการ ต้องมีหุ้นสะสมร้อยละ 20 ของวงเงินกู้  แต่ต้องไม่ต่ำกว่า  50,000 บาท

ผู้กู้

 • เป็นข้าราชการ / ลูกจ้างประจำ / พนักงานราชการ ที่มีอายุสมาชิกตั้งแต่  18 เดือนขึ้นไป
 • สมาชิกที่เข้าโครงการเงินกู้พัฒนาคุณภาพชีวิต  สามารถถือสัญญาเงินกู้เคหะได้อีก 1 สัญญา

หลักประกัน

 • ผู้ค้ำประกัน 5 คน  และผู้ค้ำประกันต้องเป็นข้าราชการและลูกจ้างประจำเท่านั้น

การจ่ายเงินกู้  

 • ยื่นเอกสารคำขอกู้ 1 – 15 ของเดือน  และพิจารณาอนุมัติเงินกู้เดือนละ 1 ครั้ง
 • สหกรณ์ฯ จะจ่ายเช็คชำระหนี้ให้กับสถาบันการเงินที่สมาชิกเป็นหนี้อยู่

การผ่อนชำระ

งวดส่งชำระ  270 งวด ทุกวงเงินในอัตราเงินต้นคงที่  และต้องแล้วเสร็จภายในอายุผู้กู้ไม่เกิน 75 ปี

เอกสารประกอบการกู้

ผู้กู้

 • ใช้สลิปเงินเดือน (การเงินรับรอง)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ สำเนาทะเบียนบ้าน  สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า
 • หนังสือรับรองการเป็นหนี้ / ใบเสร็จรับเงินเดือนสุดท้าย / หนังสือทวงหนี้

ผู้ค้ำประกัน

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน  สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า ของผู้ค้ำประกัน